Zvae enie transmisneho elektronoveho mikroskopu

V súèasnosti technológia rýchlo rastie. U¾ teraz máme mo¾nos» obdivova» ciele nielen v makroekonomických silách, ale aj v men¹om a men¹om meradle, èo je nano meradlo. V tomto zmysle sa pou¾ívajú predov¹etkým elektrónové mikroskopy.

http://sk.e4vet.eu/www-kneeactiveplus/

V súèasnosti je Carl Zeiss AG jednou z najbe¾nej¹ích spoloèností, ktorá vytvára iný druh optických prístrojov. Spoloènos» bola navrhnutá v roku 1846. Jeho organizátormi boli Carl Zeiss a Ernst Abbe, ako aj Otto Schott. Vïaka tomu, ¾e spoloènos» má obrovský výskum v oblasti odli¹ného spôsobu optických kamier, výsledky tejto znaèky sa vyznaèujú veµmi ¹irokou hodnotou. V súèasnosti sú najroz¹írenej¹ími optickými nástrojmi, ktoré sa transformujú na mnohé univerzity, elektrónové mikroskopy. Je to rovnaké zariadenie, ktoré vyu¾íva elektrónový lúè na zobrazovanie. Vïaka tomu je otázka ¹truktúry hmoty prakticky na atómovej doske. V¾dy vedie», ¾e vzorka, aby sa na¹la na tomto modeli zariadenia, by mala vies» elektrinu. S touto podmienkou, pred tým, ako zaène za¾íva», je prídavné zariadenie pokryté vrstvou kovu. Treba si uvedomi», ¾e vec na laboratórnom vybavení vy¾aduje veµa skúseností. Stojí za zmienku, ¾e ¹túdie vykonávané s mikroskopom zeiss majú zvyèajne dobrý zaèiatok na zaèiatku vynikajúcej kvality obrazu, ale to naznaèuje skutoènú znalos» pou¾itia zariadenia.Elektronové mikroskopy sú neoddeliteµným nástrojom, ktorý sa pou¾íva pri testovaní rôznych materiálových ¹truktúr. Jeho slu¾ba je v¹ak hlavne veµmi kµukatá a chce bohaté skúsenosti.