Zrychlenie a eistenie poeitaea

Magnetické filtre majú úplne novú my¹lienku v oblasti èistenia kvapalín z èastíc. A sú ¹tandardným rie¹ením v oblasti úspechu olejov a chladiacich kvapalín. Magnetická filtrácia je znaène úsporná, úèinná a ekologická.

Magnetické filtre sú urèené predov¹etkým na ochranu priemyselných zariadení ústredného kúrenia a navy¹e na horúcu vodu. Zároveò sú urèené na ochranu chladiacich a vykurovacích zariadení, ako aj v¹etkých typov zariadení, ktoré sú in¹talované v diskutovaných in¹taláciách. Magnetické filtre chránia pred pevnými èasticami. Magnetické filtre vy¾adujú centrálnu stupnicu, aby sa zabránilo akémukoµvek po¹kodeniu in¹talácie a zariadeniam, ktoré sú v nej umiestnené. Tie¾ trpia plánom zvý¹enia úèinnosti in¹talovaných magnetizérov. A dávajú príle¾itos» zní¾i» náklady na prevádzku alebo údr¾bu zariadenia a zní¾i» odpor vody alebo prietoku kvapaliny v kon¹trukcii.Magnetický filter má mnoho výhod a spoloène veµmi vyu¾íva. Pomocou magnetických filtrov sa mô¾ete stretnú» v zariadeniach na zásobovanie vodou (vodovodné zariadenia, v uzavretých zariadeniach s pou¾itím jednotlivých zariadení dodávaných s pou¾iteµnou vodou (napríklad práèka, na stavbách s núteným obehom.Výber správneho magnetického filtra by sa mal zamera» predov¹etkým na parametre procesu. Ide najmä o charakter, typ procesnej kvapaliny, mno¾stvo a veµkos» neèistôt, ako aj úèinnos», ktorú chceme dosiahnu», a oèakávanú úèinnos» filtrácie.V magnetickej filtrácii nie sú ¾iadne spotrebné materiály. Pracovné prvky filtra mô¾u by» vyèistené a niektoré magnetické filtre majú nízky odpor voèi prietoku. Niektoré magnetické filtre majú schopnos» zachyti» èastice men¹ie ako 1 mikrón. Zneèistenie z filtra sa uskutoèòuje v polosuchých perspektívach, a preto strata kvapaliny je extrémne nízka. Magnetická filtrácia v¹ak zvy¹uje investièné náklady. Po prvé, náklady na magnetický filter sú oveµa vy¹¹ie ako v prípade ¹tandardných membránových filtrov. V skutoènosti je to jediná nevýhoda magnetických filtrov, ktorá sa rýchlo eliminuje vïaka veµkému zní¾eniu prevádzkových nákladov.