Zneeistenie ovzdu ia trzebinia

V modernej dobe mô¾e by» pre pµúca komplikované zneèistenie ovzdu¹ia, ako je prach, èastice a èokoµvek vo vzduchu, a pri vstupe cez poko¾ku mô¾u tie¾ vykonáva» alergické reakcie.

V sile priemyselných procesov sa zneèis»ujúce látky dostávajú do atmosféry v perspektíve prachu a pevných èastíc. Veµmi malé èastice a prach, ktoré sa pohybujú vo vzduchu, mô¾u by» zlé pre zdravie, v kontakte s tým, èo si musíme vybra» predtým, ako sa dostanú do organizmu dýchacích ciest.

Medzi základné zdroje prachu patrí rezanie, brúsenie a zlep¹ovanie procesov, ako aj výroba prá¹ku v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. O¹etrenie tkanín, drevených materiálov a zmesí závisí od odrazu prachu a vlákien, ktoré mô¾u by» smrteµné pre pµúca a spôsobujú alergické reakcie. V niektorých priemyselných odvetviach, ktoré sú vystavené tvorbe ¹kodlivých prachov, sa vy¾aduje, aby sa v súlade s direktívou EÚ ATEX pou¾ila extrakcia prachu a prachu. Schválené spoloènosti majú rôzne typy zberaèov prachu, extrakèné ramená a rie¹enia na èistenie, odsávanie a filtráciu.

V mnohých iných pracovných prostrediach sa mô¾e vyskytnú» výbu¹ný prach a potenciálne výbu¹ná atmosféra.

Preto¾e výbu¹ný prach, ktorý èerpá z niektorých organických materiálov, syntetických materiálov a kovov, má výbu¹né vlastnosti, musíme venova» dostatoènú pozornos» zabráneniu výbuchom prachu. Európske spoloèenstvo získalo pri údr¾be dve smernice, ktoré zaberajú atmosféru výbu¹ného a horµavého prachu, nazývajú sa smernice ATEX.

Zavedenie týchto dvoch smerníc vyústilo do zlep¹enia ochrany pred výbuchom - boli potrebné rôzne technologické a organizaèné práce. Zamestnávaním najlep¹ích odborníkov v oblasti priemyselnej filtrácie vzduchu vyvíjajú spoloènosti spoloèné výrobky s po¾iadavkami smernice ATEX, ktoré spåòajú v¹etky bezpeènostné normy.

Za zabezpeèenie súladu s mo¾nými po¾iadavkami ¹tátnych alebo miestnych predpisov zodpovedajú poµské obchodné organizácie a spotrebitelia.