Znalos troch cudzich jazykov

Diet StarsDiet Stars Efektívny a veľmi chutný spôsob, ako schudnúť

Keï zaèneme pracova» s enovským systémom, v¾dy máme o òom nejaké informácie a dobre definovanú vetu o òom. Ak je to v¹ak v prípade akýchkoµvek následných skúseností, prejdeme niekoµkými fázami poznania. Zaèíname s nevedomou nekompetentnos»ou, keï sa slepko pokú¹ame dosta» sa k bodu, putova» vo výklenkoch ¹truktúry, o ktorej nemáme predstavu. Pádeme do nových sietí a ponoríme sa do malých a slepých ulièiek.

Zhroma¾ïovanie vedomostíKeï máme dostatok èasu na to, aby sme sa znièili a vytvorili hrozby, trpíme obdobím vedomia neschopnosti. Hµadáme sprievodcov alebo iné usmernenia. Zhroma¾ïujeme vedu a krok za krokom, sna¾íme sa o to ¾i». Veµmi silná fáza. My sa vrháme na zbité chodníky spolu so ¹pecifickými vzormi. Skupina bezkonkurenèných úspechov. Neustále nakupujeme nové vedomie a od chvíle k okamihu sa to pokú¹a pou¾i». Prejdeme tým ne¹»astím a znovu sa vrátime spä» do tutoriálu. Niekedy sa hlboko zakopujem v hµadaní informácií. Èasto opakujeme len tieto chyby, získavame poznatky a prejdime na ïal¹iu úroveò. Opakovaným opakovaním nájdeme nudu a dosiahnu» nevedomé zruènosti. V¹etko prebiehalo hladko v poslednom období. Va¹a my¹lienka je e¹te väè¹ia. Nebojíme sa veµkých výziev. Niekedy mô¾eme slú¾i» aj malým osobám so zaujímavými radami. Takáto viera ¾ije v nás. Koniec koncov, tam sú oblasti, biele ¹kvrny, kde na¹a noha e¹te nebolo. Oblasti ¹ampionátu vyhradené pre ¹pecifické zruènosti. Vedomosti v prírodnej forme. Zruènos» a absolútna istota. Toto je celý kognitívny proces nesúvisiaci s blízkymi zruènos»ami. Procesy, ktoré nie sú zmie¹ané s ¾iadnym poµom.

Zoznámenie so systémovými ¹truktúramiTakto sa stane s kapelou. Ako spozna» ka¾dú ¹truktúru. Musíte nav¹tívi» atraktívne miesta, ale aj nudné. A ako získa» "odtlaèky" od ka¾dého nástroja. Výhodou je, ¾e ho mô¾eme rozdeli» do technického tímu. U¾itoènos» systému potvrdzujú nové implementácie. Optické svedkovia svedèia o inovácii. Niektorí µudia v eufórii pou¾ívajú takéto výroky ako "revolúciu". Èokoµvek, èo nosia na vyuèovaní, zistíme, ¾e zoberieme organizmus do majetku, cítime to takisto, kým nebudú ma» ¹ampionát.