Znalos anglietiny v reei a pisani

V súèasnej dobe deò, je »a¾ké µuïom, ktorí nehovoria po anglicky, a to nielen nájs» dobrú pozíciu, ale èasto, dokonca ka¾dú profesiu v domácnosti a problémy sa mô¾u objavi» v celej rade nových emisií. A¾ do nedávnej doby, veµký dôraz bol kladený na výuèbu angliètiny, nie je toµko a hneï by sa to vyvíja», ktorý ho jednoducho riadi». Príklad?

Vtedy bol tento ¹týl prelo¾ený na vysokú ¹kolu a teraz je vytvorené, ¾e ¹tudenti to okam¾ite vedia od starých rokov vzdelávania tak dobre, ¾e ho mô¾u slobodne vyu¾íva». Rovnako ako v podnikaní je to dos» odli¹né, zále¾í na úrovni ¹kole, alebo dokonca, ako ¹tudent sa venoval znalosti anglického jazyka, ale to je teraz, ale potom sa jeho my¹lienky. Èasto sa vy¾aduje odovzda» materiál z cudzieho jazyka, ale angliètina je veµmi jednoduchá. Bez jeho vzdelania je tie¾ uzavretá cesta, napríklad k obµúbeným výmenám ¹tudentov a výletov, ako aj ¹tipendiám v zahranièí. Práve v tejto fáze tak neznalos» anglického mysli, potom je e¹te hor¹ie, preto¾e je k tomu aj nekvalifikovaných µudí ako èa¹níci potrebné, vzhµadom na to, ¾e vo veµkých centrách je veµmi veµa cudzincov, s ktorými sa po tom v¹etkom by mal nejakým spôsobom komunikova». Skupina ¾ien, a preto, kto nevie po anglicky, skôr alebo neskôr èelí nutnos» uèi» sa to, ale v dobrom fáze, potom to nie je prítomný e¹te tak pohodlné, zatiaµ èo v ¹kole, a to predov¹etkým preto, ¾e ak vyberiete kurz v angliètine alebo aj douèovanie, èasto musíte za to plati» veµa. Na svadbu, tam je slang natoµko populárne, ¾e je ¹kolné ni¾¹ia ako dôkaz úspechu ruského jazyka je francúz¹tina, tým µah¹ie nájs» uèiteµa. Dobrým rie¹ením pre nákladovo vedomej mysle pravdepodobne ¾i» na nezávislé rameno - od kníh, záznamov, a to aj tým, ¾e sleduje uèiteµa bez titulkov a anglických piesní alebo poèúvanie rádia. To je veµmi dôle¾ité a o nieèo efektívnej¹ie ako kurz.

Profesionálne preklady: