Ziskovos vyroby pargle

©kandál súvisiaci s pridaním konského mäsa na hovädzie mäso bol vypoèutý, èo malo za následok stiahnutie podozrivých mäsových výrobkov z výberu obchodných re»azcov v západnej Európe. Bohu¾iaµ, s mnohými podobnými ¹kandálmi, sa na celom európskom kontinente dostávame do èinnosti málo. Teraz vo ©vajèiarsku sa zistilo, ¾e v podnikoch namiesto hovädzej svieèkovice sa predáva ¹peciálne pripravené a farebné bravèové mäso. Nemci s hrôzou zistili, ¾e drahé vajcia, teoreticky pochádzajúce z ekologických fariem, v realizácii ukázali, ¾e vajcia zru¹ené kurèatami na farmách v Dolnom Sasku a Meklenbursku.

Opísané zneu¾itia súvisiace s èinnos»ou výrobcov potravín a veµkoobchodníkov s bitúnkami sa stávajú potvrdením existujúceho trendu, podµa ktorého sú tieto úspory cestou na získanie trhu a kvalita mäsa je len okrajovou zále¾itos»ou. Je to otvorené tajomstvo, ¾e èasto pou¾ívanou metódou u veµkoobchodníkov s klobásami sú plnené mäsové výrobky so soµankami, ktoré pridávajú ich veµkos». Injektory s tisíckami ihiel èerpajú do mäsa vodu s konzervaènými látkami, plnivami a polyfosforami. To zvy¹uje ziskovos» výroby mäsových výrobkov, preto¾e soµanka je niekedy dokonca polovièná ako hmotnos» mäsových výrobkov, èo znamená, ¾e jeden kilogram mäsa mô¾e dosta» jeden a pol kilogramu mäsových výrobkov. Je potrebné pritiahnu» názor na listy studených mäsa, ktoré kupujeme, a sledova» tie, ktoré boli nahustené chémiou.

To v¹etko sa deje v majestátnosti zákona, preto¾e namiesto receptov a mno¾stiev, ktoré upravujú výrobu údeného mäsa v dokonalej triede, sa v skutoènosti mô¾u v¹etky mäsové výrobky legálne predáva» prostredníctvom veµkoobchodníkov. MOM (tzv. Mechanicky separované mäso je koncepcia mäsového odpadu vytvoreného po oddelení kostry od správneho mäsa. Tendi, chrupavka, kostná dreò, tuk, membrány, krídla, drvené kosti, zvy¹né perie a chlpy sú tlaèené pod tlakom cez separátor a získaná bunièina je dôle¾itým nábojom najlacnej¹ích mäsových výrobkov. MOM nemá prakticky ¾iadnu nutriènú hodnotu, hoci je obohatený o antioxidanty, oleje, emulgátory, polyfosfáty a príchute. Stojí za to strávi» trochu dobre na osvedèených produktoch dobrej forme namiesto otravy tela ...