Vymena papiera v pokladnici novitus

Ka¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva fi¹kálnu pokladnicu v tesnej blízkosti, bojuje ka¾dý deò s druhými problémami, ktoré mô¾e generova» aj riad. Registraèné pokladnice, podobne ako v¹etky poèítaèové zariadenia, nie sú bez funkcií a niekedy sa pokazia. Nie v¹etci majitelia podnikov vedia, ¾e v ka¾dom prvku, v ktorom sa záznamy vykonávajú pomocou registraèných pokladníc, by mali ma» druhé takéto zariadenie - iba v prípade dokonalého zlyhania.

Nedostatok zálo¾nej pokladnice pri predaji tovaru alebo pomoci mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút daòovým úradom, preto¾e to zabráni po¹kodeniu predajného listu, keï dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku fi¹kálnej pokladnice. V tomto liste sú nielen v¹etky opravy vykonané na zariadení, ale aj tam sú tipy na fi¹kalizáciu pokladnice alebo zmenu jeho my¹lienky. V slu¾obnom umení sa vy¾aduje, aby sa zapísalo jedineèné èíslo, ktoré daòový úrad poskytol pokladníkovi, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa hotovos» odoberá. V¹etky tieto vedomosti sú potrebné pre úspech daòových kontrol. V¹etky novinky v mysliach pokladnice ich tie¾ opravujú, aby sa riadili èinnos»ou ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by mal ma» ka¾dý podnikateµ vyu¾ívajúci pokladne podpísanú zmluvu. Èo je veµmi dôle¾ité - mali by ste informova» daòový úrad o ka¾dej zmene správcu pokladne. Predaj na fi¹kálnych sumách by sa mal vykonáva» priebe¾ne a pri úspe¹nom plnení registraènej pokladnice je potrebné si vymeni» názor na poslednú, prièom si pamätajte, ¾e ste si zároveò preèítali pamä». Pravdepodobne existuje èítanie pamäte registraènej pokladnice - aj ako oprava vykonaná len oprávnenou osobou. Okrem toho by sa táto práca vykonávala v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa vytvorí príslu¹ný protokol, ktorého jedna kópia ide do daòového úradu a druhá do podnikateµa. Tento protokol musí uchováva» v súlade s nasledujúcimi dokumentmi spojenými s registraènou pokladnicou - jeho chyba mô¾e ma» vplyv na ulo¾enie pokuty úradom.