Vlasy s deliacou paskou uprostred

Moja neter si veµmi rád hrá s vlasmi, mô¾e¹ ju niekoµko dní pohladi» a hrebeò. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo dokonale, mô¾e si ¹es»krát narovna» jeden prámik, vlo¾i» im vlasy do lukov, alebo na nich naklapnú». Má naozaj rád ¹kolskú prácu a robí ju pre nich. Jej nedávna úloha ako Queen Joker je stará a originálna a vy¾aduje perfektný úèes a ¹aty. Moja matka na zaèiatku pletila niekoµko vrkôèikov s luky, ktoré k nim boli pripojené. Neskôr tento krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Rad¹ej by som videl riadené vlasy .... to zaèalo. Polhodina riadenia a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako jediná princezná. Av¹ak, rovnako ako tí istí hostia s pokazenými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Neznamená to, ¾e od zaèiatku uèenia uplynuli viac ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenil koncept, zatiaµ èo vo svojom ¹týle to znelo menej "nieeee, nepáèi sa mi to, preto¾e si nepamätám princeznú, ktorá ju veµmi podriadi". Vyna¹la nový úèes, naskladané vlasy vo voµnej kokovej ko¾i. Vzhµadom k tomu, ako som písal skôr, u¾ máme zruènos» striha» vlasy, potom to v¹etko ¹lo obzvlá¹» dobre. Jej matka bola na druhej strane presvedèená z iného a za pár minút.

Pozrite si ponuku vlásenok