Ustav psychiatrickej a neurologickej detoxikacie

https://sk.knee-active-plus.eu/

Jedným zo základných in¹titúcií vedecký výskum v Poµsku sa dostáva teraz v hlavnom meste, sa otvoril v roku 1951 s návrhmi skupín psychiatrov a neurológov, posledný perfektný NEUROPHYSIOLOGYMinimum George Konorski, In¹titútu psychiatrie a neurológie. Hodnota ústavu svedèí aj fakt, ¾e v roku 1992 pracuje v oddelení výskumu a vzdelávania s Medzinárodnou zdravotníckou organizáciou. Poslaním centra je jeho vlastná skúsenos» k psychiatrie a neurológie, koordináciu síl v krajine, poskytova» konzultácie ¹tátnym orgánom vo veµkosti týchto odvetviach (správy o zneu¾ívaní drog, správu o HIV a AIDS, práce na programe povedomia alkoholu a aktivitami diagnostických a lekárskych (hospitalizácie a prevádzka v ambulancii. Zariadenie tie¾ vykonáva publikaèné èinnosti (dva medzinárodné èasopisy, cvièenia a doktorandské ¹kolenia. Ústav tvoril dvadsa»tri kliniky (vrátane neurózy klinika, oddelenia klinickej rehabilitácie Klinika detí a dorastové psychiatrie, Neurologické klinika a vedeckých pracovísk (napr. Department of Public Health, divízia závislos» starostlivosti a pomoci. OK znanylekarz.pl odborníci z in¹titútu získa» èisté a veµmi lichotivé názory. Pacienti chvália prístup lekára k pacientovi, jeho profesionalitu, rýchlos» diagnostiky a lieèby. Bohu¾iaµ Ústav psychiatrie a neurologie zápasí so znaènými problémami. V roku 2014, podµa riaditeµa ústavu, dlh presiahol pä»desiat ¹es» miliónov zlotých, a budova potrebuje zásadnú rekon¹trukciu, pre ktoré neexistuje ¾iadna finanèné prostriedky. Malé mno¾stvo kúpeµní, deravé strechy, netesné okná, plesnivé steny, zní¾enie personálnych, neschopnos» izolova» slabé tvrd¹ie a zaisti» komfortné podmienky o¹etrené sú len niektoré z nepríjemností ústavu. Problematika spôsobov, ako opravi» kliniky je citlivou zále¾itos»ou a hovorca ministerstva zdravotníctva chce k "ministerskej portfólio prosperity." Pravdepodobne v blízkej budúcnosti môc» vyklopi» finanèné prostriedky na rekon¹trukciu a in¹titút bude môc» rozvíja» svoju úlohu ako akcie od prednej brány.