Unisono firemne obleeenie

Stroj multivac c100 je vákuový baliaci stroj urèený pre malé a stredné podniky. Pravdepodobne sa pou¾íva v iných druhoch mäsových predajní, baroch, re¹tauráciách, stravovacích zariadeniach, hoteloch, nemocniciach alebo agroturistických farmách.

Druhy baliacich strojovBaliaci stroj je jednoznaène pou¾ívaný, dobrý v èistom byte. Prístroj je ¹itý z u¹µachtilého ¹tandardu, ktorý zaruèuje dlhú ¾ivotnos». Vïaka efektívnej úlohe existuje stupeò veµmi opakovaných výsledkov balenia. Vákuové baliace stroje sú vhodné v dvoch typoch. Najdôle¾itej¹ím z nich je komorový baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu sa tu úplne prenesie do zariadenia. Výrobok sa kompletne zmontuje do baliaceho stroja. Vïaka tomu je kurz agilný a opakovateµný. Cena vákuových vriec pre tento typ baliaceho stroja je jednoduchá. Iným typom vákuového baliaceho stroja je pásový baliè. Tu výrobok ide mimo zariadenia. Vnútri je namontovaný len hrot ¹peciálneho vrecka. Vïaka tomu je mo¾né bali» výrobky s rozmermi, ktoré sú dôle¾itej¹ie ako zariadenie. To, ¾e cena vákuových vriec pre toto rie¹enie je oveµa vy¹¹ia ako v prípade baliacich strojov.

Najdôle¾itej¹ie výhody baliarneStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Zaèala spoloènos» MULTIVAC, ktorá je na trhu od roku 1961.Najdôle¾itej¹ie funkcie zariadenia:

https://niko-antis.eu/sk/

veµmi presné nastavenie èasu odsávania a baleniamo¾no si zapamäta» nastavenia balenia, ktoré sa posunú na veµkú opakovateµnos»jednoduchos» pou¾itia cez fóliovanú klávesnicu tie¾ mo¾nos» precízneho riadenia procesu nasávania vzduchu cez sklenené sklospoµahlivos» - prevádzka u¹µachtilých a veµkých tried vákuových èerpadielµahko sa èistí vïaka ergonomickým tvarom, ¾iadnym výrezom, kde by sa mohli potenciálne objavi» neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje pou¾itie veµkého spektra vreciek a obalových výrobkovmalá hmotnos» - asi 50 kilogramovkapacita èerpadla je 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.