Ueinnos dopravnych prostriedkov

Cestná cyklistika je jedineèným dopravným prostriedkom, ktorý napriek v¹etkému spôsobuje veµa problémov a spáli veµa kalórií, a preto je nevyhnutná diéta na bicykli. Je preto správnym rie¹ením pre µudí, ktorí chcú prís» o pár kilogramov. A µudia, ktorí chcú na bicykli zaobchádza» len ako s dopravou alebo hobby, by mali venova» zvlá¹tnu pozornos» menu, aby sa výlety na bicykli nestali príli¹ vyèerpané. Ni¾¹ie sú uvedené niektoré pravidlá, ktoré by mali vies» µudí, ktorí jazdia na bicykloch na veµké vzdialenosti. Tu je cyklistická strava pre nové cyklistické trasy:

Raòajky.Nie je bez racionálneho dôvodu, ¾e raòajky sú najdôle¾itej¹ím jedlom dòa. Jeho cieµom je poskytnú» nám energiu na zvy¹ok dòa a zvy¹né jedlá len doplnia túto energiu. Efektívny výkon bude zahàòa» okrem iného müsli s prídavkom banánov a hrozienok alebo mlieènej polievky s cestovinami (al dente je nevyhnutné.Desiatu.Ak chcete bicyklova», je to vlastne dobré obèerstvenie, ktoré nám poskytne energiu a uspokojí náhly hlad. Dôle¾itým prvkom by mali by» jednoduché cukry, preto odporúèame jes» zrelé banány alebo sendvièe s d¾emom a medom. Pokiaµ ide o zeleninu, rajèiaky a korenie budú dobrý prístup.Veèera.Po intenzívnej jazde mô¾eme cíti» silný hlad. Hoci by ste nemali preháòa» ¾ivot bezprostredne po fyzickej námahe. U¾ po príchode z bicykla je dostatok pomaranèového d¾úsu alebo zàn bar (ako dôkaz Corna. Sedíme na plnú veèeru a neskôr, keï odpoèívame po úsilí.Hydratácia.Predov¹etkým nesmiete zabudnú» na správnu hydratáciu tela. Najdôle¾itej¹ou vecou je vypi» správne mno¾stvo tekutín predtým, ako idete na bicykli. Najvhodnej¹ím rie¹ením bude presne voda, ¾ivé energetické nápoje vhodné pre ¹portovcov. Tie¾ potrebujete osobu, ktorá potrebuje ka¾dý deò asi 2 litre vody (v závislosti od tváre a telesnej hmotnosti a úèinky prípadnej dehydratácie, a to najmä vo fyzických podmienkach, okam¾ite zní¾i ná¹ výkon, cítime pokojne a zbavíme sa energie.

Cyklistická vý¾iva obsahujúca my¹lienky, ktoré som uviedla, nie je náhradou za be¾né jedlá, naopak. Nie je to v¹ak prejedanie! A pre ¾eny, ktoré majú záujem vybra» si najlep¹iu bicyklovú stravu pre seba, odporúèame stretnutie s dietetikom, ktorý si vyberie typy jedál takým spôsobom, ¾e starý je pre nás najlep¹í a nie pre ¹tatistickú osobu.