Strategiu rozvoja it spoloenosti

Celý personál analytikov poµského trhu a ¹pièkových mana¾érov uva¾uje o tom, ako zlep¹i» fungovanie známych znaèiek, aby mohli bojova» proti na¹im západným partnerom. Niè nie je jednoducho nájs» vhodné rie¹enie tejto skutoènosti. Poµské kancelárie a organizácie ka¾doroène strácajú veµké sumy peòazí v dôsledku postupných stratených ponúk na obrovské investície.

Ak by sme mohli túto líniu zmeni», získali by sme ¹ancu zabavi» peniaze, ktoré by nám pomohli k rozvoju. Medzitým sa tieto ponuky zvyèajne poskytujú západným spoloènostiam. Poliaci vytvárajú finanèné straty z posledného titulu, napríklad v dôsledku investovania do programov, ktoré neskôr nemajú ¾iadnu ¹ancu na vytvorenie.Oèakáva sa, ¾e prvým krokom je sta» sa takzvaným integrovaný systém riadenia. Dnes, moc mnohých spoloèností nemá záujem o ruky jednej osoby a v¹etkých výborov, alebo aj zdru¾enia µudí. V dôsledku toho sa rozhodovací proces výrazne predl¾uje. Èasto sa rozhodnutia prijímajú v sezóne, keï u¾ nepochybne u¾ existuje príli¹ neskoro.Vzniká problém a poµská vláda, ktorá ju pozorne skúma. Predstavil menova» osobitnú komisiu, ktorá vyu¾íva záujem na analýze sily s cieµom odstráni» zbytoènú byrokraciu, ktorá sedí na hranici efektívneho rozhodovania.Poµsko je najväè¹í poèet v dohode európskych úradníkov, ktorí sa stretávajú s rovnakým obèana. V súèasnom modeli by sme mali vzia» úlohu Nemecka, ktorý pred piatimi rokmi pre¹iel celý rad zákonov, ktoré boli na mieste boj s nadmernou byrokraciou. Vïaka e¹te men¹iemu poètu úradníkov ¹tát zaèal ¹etri». Je dokonca Vïaka rýchlemu nemuseli im plati» mesaèný plat. A to najmä tých, Officials- master, zarába» veµa celo¹tátnej úrovni.Do dne¹ného dòa niektorí z nich ¹tudujú s nemeckým ¹tátom o vý¹ke zaplatených odstupných dôchodkov, ktoré boli príli¹ nízke na ich nárok.