Spravu o pracovnom lekarstve

Technológia dôle¾itá v gastronómii, aj keï v akejkoµvek novej èasti, sa v¾dy vyvíja. Nové vynálezy zefektívòujú prácu v re¹taurácii, a preto len zriedka èakajú na objednávku viac ako pätnás» minút. Vyplýva to najmä z gastronomických predajní, ktoré obsahujú najviac zákazníkov, a tým aj z najvy¹¹ieho obratu. V èase, keï sa tím zamestnaný v re¹taurácii prestane zaobera» niektorými zákazkami, musíme buï zamestna» nových µudí alebo zvá¾i» technologické zlep¹enie v procese prípravy pokrmu. Potom mô¾e pre¾i» reorganizáciu samotného procesu alebo nákup moderného vybavenia, ako je elektrický vrtuµník, stroj na hranolky alebo automaty na omáèky.

Knee Active PlusKnee Active Plus. Stabilizátor kolena

Èasto som jedol v fast food. Pri objednávaní rád sledujem proces varenia. Dobrý, dobre riadený tím je obèas pekný. Táto vec v gastronómii nemá pozitívny názor medzi µuïmi, ktorí plánovali dôvod na jej otvorenie, ale dáva mi to, ¾e niektoré z nich sú v nej dos» dobré. Existujú re¹taurácie, kde úsmevy na tvárach µudí, ktorí mi dávajú oddanos», v nich nemajú ¾iadnu falo¹. Mô¾ete vidie», ¾e títo µudia sa stoto¾òujú so známou poves»ou a ¾e sa mô¾em spoµahnú» na to posledné, ¾e nikto nie je schopný naplni» moje posolstvo. Je ¹koda, ¾e o òu nemajú záujem v¹etky re¹taurácie. Bol som napríklad svedkom súèasného odierania stola a diaµkového prijímania rozkazu mladým chlapcom s boµavou tvárou. Tento okamih - ako miesto zjavného vykoris»ovania pracovníkov - prechádzam z tohto momentu so ¹irokým oblúkom.Na zlep¹enie implementácie va¹ej re¹taurácie stojí za to hovori» s µuïmi. Ak sa odporúèa, aby elektrický chopper je vhodné - to stojí za to spozna» to vá¾ne. Prevzaté v zmluve s aktuálnymi sadzbami, ¹ance pravdepodobne pôjdu veµmi rýchlo.