Spauovanie kalorii poeas orgazmu

In vitro fertilizácia je metóda na podporu reprodukcie a symptomatickej lieèby neplodnosti. ART (asistované reprodukèné technológie, alebo asistovaná reprodukcia, má niekoµko rôznych spôsobov, ktoré sa vykonávajú v bunkovom stave. Zaèína jes» poèas sezóny, preto¾e iné metódy lieèby zlyhali.

Výskumníci definujú IVF oplodnenie in vitro (in vitro fertilizácia. Potom je to latinská sezóna. Výskum sa rozli¹uje dvoma typmi. In vivo ide o pocity, ktoré sa odohrávajú v laboratórnom prostredí vnútri ¾ivého organizmu. In vitro je ¹túdia mimo rezistentného organizmu ("na sklo".In vitro oplodnenie zahàòa zavedenie vajíèka na oplodnenie mimo ¾enského tela. V tomto zmysle sa podávajú hormóny, ktoré vedú k procesu ovulácie, a potom získavajú vajeèné bunky a dr¾ia ich spermiami (mu¾ské reprodukèné bunky. Celý proces sa prevádza v laboratórnych podmienkach. V èase, keï sa oplodnená bunka bude deli», sa embryo dodá ¾enskému systému tak, aby mohlo vstúpi» do jeho implementácie (implantácie do maternice. Ak sa to podarí - vznikne tehotenstvo, ktoré je u¾ veµmi jednoduché.V IVF-ET (klasickej ¹kole dochádza k spontánnemu oplodneniu na ¹peciálnej panvici, na ktorej sú vybrané vajíèka a spermie (50-100 tisíc. Oni sa hromadia spolu navzájom v 24-hodinovom pohybe, dáva» niekoµko embryí. V tomto zmysle sú vytvorené podmienky, ktoré sú vhodné pre posledné, ktoré sú v µudskom tele. Táto technika je veµmi bohatá a invazívna.Aké sú indikácie pre oplodnenie in vitro? Táto metóda bola pôvodne urèená pre ¾eny s po¹kodenými vajíèkovodmi. Tieto náznaky sú u¾ plné a vytvárajú aj mu¾ský faktor. In vitro oplodnenie zvyèajne pozostáva zo ¹tyroch stupòov. Predstavujú poslednú hormonálnu stimuláciu vajeèníkov (v zmysle produkcie väè¹ej skupiny vajíèok, zber samèích a samièích reprodukèných buniek, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantáciu embrya do tela matky.