Smernica eu o ochrane osobnych udajov

Smernica ATEX vo svojom vlastnom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Súvisí s výrobkami umiestnenými na miestach, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky nielen pre bezpeènos», ale aj pre zdravotnú starostlivos». Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pri uvedomovaní si ustanovení normatívneho aktu, ktorý je predmetom posudzovania, úroveò bezpeènosti, a to aj v kombinácii so súèasnými postupmi posudzovania, vo veµkej miere súvisí so stavom ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom sa nástroj bude vyrába».Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, ktoré je potrebné vykona» konkrétny produkt, aby mohol by» potrestaný v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu. Aké zóny v¹ak máte na mysli? Po prvé, hovoríme o uhoµných baniach, kde je veµmi vysoké nebezpeèenstvo výbuchu metánu a uhoµného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení do skupín. Sú dvaja z nich. V centrálnej triede sú vybrané zariadenia, ktoré sú pripojené v banskom podzemí aj v priestoroch, ktoré mô¾u by» ohrozené explóziou metánu. Druhá èas» sa získa pre zariadenia, ktoré sa nachádzajú na neobvyklých miestach, ale ktoré mô¾u existova» v nebezpeèenstve výbu¹nej atmosféry.

Táto smernica stanovuje základné po¾iadavky pre v¹etkých µudí, ktorí pracujú na povrchoch v potenciálne výbu¹ných oblastiach metán / uhoµný prach. Podrobnej¹ie po¾iadavky v¹ak mo¾no lokalizova» v rámci harmonizovaných limitov.

Treba poznamena», ¾e jedlá prijaté pre kariéru v blízkosti osôb ohrozených výbuchom by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by malo by» uvedené za znaèkou, ktorá by mala by» èistá, viditeµná, trvanlivá a jednoduchá.

Notifikujúci orgán skúma celý kontrolný systém alebo samotnú certifikáciu, aby zabezpeèil dodr¾iavanie základných vzorcov a oèakávaní smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 bude súèasná smernica nahradená novou zásadou ATEX 2014/34 / EÚ.