Prvy pracovny list

Mnohí zamestnanci sú z rôznych dôvodov definovaní v prospech mimo svojej krajiny. Pre nich v¹ak nedefinuje, ¾e sa neplánujú viac identifikova» so svojou ¹tátnou príslu¹nos»ou a nemajú v úmysle vráti» sa do svojej krajiny. & Nbsp; Existujú aj µudia, ktorí pri práci v zahranièí plánujú kúpi» nehnuteµnos», ktorá bude urèená na prenájom. ¥udia pracujúci mimo Poµskej republiky majú tendenciu uchádza» sa o hypotéku v Poµsku, a to nielen na nákup nehnuteµností vo svojom vlastnom svete, ale aj v zahranièí. Je v¹ak prirodzené, ¾e si musia uvedomi» nieèo iné ako ¾eny, èo sú µudia v Poµsku.

Po prvé, niektoré banky vám umo¾òujú poda» ¾iados» o hypotéku len µuïom, ktorí pracujú na platbe zarobenej hotovosti na bankový úèet poµskej banky. Ako viete, niekedy je to zlé, preto¾e iné spoloènosti uskutoèòujú prevody len na osobné úèty otvorené v miestnych bankách alebo v ¹truktúre ¹ekov. V takýchto prípadoch by ste mali po¾iada» o ïal¹iu dokumentáciu svojho pravidelného príjmu. Okrem toho existuje viac po¾iadaviek na vlastný príspevok k tým, ktorí pracujú pre príle¾itos» by» skupinou úspechov. Áno, pre zamestnancov pracujúcich mimo krajiny, ale stále na námestí Európskej únie, banka zvý¹i hodnotu vlastného príspevku na 20% hodnoty nehnuteµnosti (pre mu¾ov pôsobiacich v Poµsku je hodnota príspevku na cieµ 2014 len 5%, ale pre ¾eny fungujúce v Amerike - hodnota ïal¹ieho príspevku bude 50%.

Money AmuletMoney Amulet Najlepší spôsob, ako prilákať bohatstvo a životné šťastie

Banky mô¾u samozrejme chcie» prelo¾i» dokumenty potrebné na prijatie hypotekárneho úveru, t. J. Rodného listu, dokladu potvrdzujúceho prijatie pracovnej zmluvy so zamestnávateµom, sobá¹ny list. Preklady hypotekárneho úveru je mo¾né objedna» v prekladateµskej kancelárii ¹pecializujúcej sa na fyzické a odborné preklady. Ponuka kancelárií mô¾e by» umiestnená na online èastiach, ako aj po kontaktovaní vybraného prekladateµa. Banky, ktoré nevy¾adujú predlo¾enie dokumentov potrebných na získanie úveru na bývanie, sú Nordea a Deutsche Bank.