Prisaha prekladateu gdaosk nemecko

V prekladateµskom priemysle sa v nasledujúcich dòoch stáva stále viac a viac populárne tlmoèenie. Preèo? Existuje mnoho dôvodov, preèo, samozrejme, ústny jazyk je naozaj rád. Aké sú tie isté zaèiatky?

Po prvé, mobilita. Predstavte si obchodné stretnutie, poèas ktorého prechádzate chodbami výstavných siení, na ktorých sa zaoberáte, a hovorte o materiáli konkrétnych objektov alebo rie¹ení. Ak plánujete, aby vás cudzinci pochopili a nepoznáte ich jazyk, chcete by» s vami prekladateµom. Aj v úspechu po sebe idúcich tlmoèeniach ju prijímate.

Po druhé, mo¾nos» diskusie. To nie je prípad simultánneho tlmoèenia. Prekladateµ v kabíne prekladá iba obsah, ktorý reproduktor rozpráva. Medzitým kontinuálne tlmoèenie umo¾ní nejakú interakciu. Mô¾e sa v¹ak uskutoèni» diskusia a prekladateµ v tomto prípade vysvetlí vyhlásenia v¹etkých úèastníkov.

Po tretie, robia na veµkej úrovni. Nie v¹etci prekladatelia majú predispozíciu poskytnú» im. Ten, kto je urèený, mô¾e µahko vyrie¹i» tlak na preklad "¾ivého", bez mo¾nosti pou¾itia ïal¹ích materiálov alebo vedeckých pomôcok. Navy¹e je to posledná osoba, ktorá jazyk úplne pozná. A ak chceme by» istí, ¾e jednoduché postavenie bude dokonale postavené, mô¾eme predtým da» svoj rozsiahly materiál o téme, okolo ktorej sa bude diskusia kona».

Po ¹tvrté, jednoduchá organizácia. Pokiaµ ide o konzekutívne interpretácie, nepo¾adujú technickú prípravu ani ¹peciálne vybavenie. Tak¾e nemusíte plati» za doklad o prenájme miestnosti s kabínou na simultánne tlmoèenie. Nemusíte sa pamäta» na zariadenia, ktoré vám umo¾òujú prijíma» prelo¾ený obsah, napríklad slúchadlá pre poslucháèov.

Konzekutívne tlmoèenie je veµmi populárne vzhµadom na to, ¾e sú veµmi dostupné v¹etkým zainteresovaným stranám. Existujú tak tí, ktorí sú v¾dy riadení ¾enami s dobrými kompetenciami, a teda na najvy¹¹ej úrovni.