Prieiny bolesti kosti

Black Mask

¥udia sa èasto s»a¾ujú na neúnavnú boles» poèas pohlavného styku. Preto pravdepodobne veµa odradzovania k ïal¹ej fyzickej aktivite. Stojí za to pozrie» sa pozorne na takú chybu a premý¹µa» o tom, èo mô¾e by» jej príèinou. Príèiny mô¾u by» v skutoènosti iné.

Veµmi èasto je boles» pri pohlavnom styku u ¾ien priamo spojená s problémom suchej vagíny. Mnoho ¾ien má posledné ochorenie. A cez to nemô¾ete pokojne vychutna» vz»ah. Mô¾ete sa zbavi» vaginálnej suchosti úplne. Na zaèiatku stojí za to pou¾i» ¹peciálne mazivo. V¾dy by sa mali kupova» v lekárni, preto¾e len vtedy si budú pamäta» jemnú a príjemnú prevádzku. Mali by ste ma» takéto mazivá pred ka¾dým pohlavným stykom. Vïaka tomu sa zni¾uje pocit trenia, èo je pocit bolesti. Okrem toho stojí za zmienku tu aj mazivá s antifungálnou aktivitou. V¹etky vaginálne infekcie sú èasto poháòané vírusmi alebo hubami. A vïaka týmto mazivám mô¾ete obnovi» správnu flóru. Ak v¹ak takéto úèinky nepriná¹ajú oèakávané úèinky, stojí za to po¾iada» lekára o vaginálnu suchos». Sexológ Krakov nám povie, èi daný problém má fyziologické alebo psychologické pozadie. A vïaka tomu budeme schopní prija» správne zaobchádzanie. V úspechu vaginálnej suchosti mô¾e lekár odporuèi» pou¾itie vaginálnych globúl. Poskytujú hydrataèné a hydrataèné o¹etrenie. Pri pou¾ívaní takýchto globúl je v¹ak potrebné sa vyhnú» sexuálnemu kontaktu. Ak sa v¹ak aj po takejto lieèbe objaví problém, to znamená, ¾e to znamená, ¾e trpí psychologickým pozadím. Sexológ za to, ¾e nám to povedal. A potom stojí za to postara» sa o správne správy s jednoduchým partnerom. Ak sa pohodlne a s istotou dostaneme do postele, v¹etka sexuálna obrana je veµmi teplá a bezbolestná. Stojí za to predå¾i» predohru. Potom nás pripravuje na v¹etko.

A ak sa táto boles» objaví na dlhú dobu, stojí za to sa ju raz a nav¾dy zbavi». V dôsledku toho je sex pravdepodobne veµmi drahý, preto¾e by sme ho mali pou¾íva» v¹etci. Staèí sa postara» o na¹e intímne miesto a uvedomi» si ho pre ka¾dého a pre du¹u. Vïaka tomu bude ka¾dý prístup pre nás taký príjemný.