Pri normalnych podmienkach vodna para zabera oveua vae i objem

Vodná para je èasto pou¾ívaným hasiacim prostriedkom. Pou¾íva sa iba v uzavretých interiéroch s malou kubaturou. Pou¾itie pary na hasenie vo voµných priestoroch neposkytuje po¾adované výsledky. Pary majú nízku hmotnos» av otvorených podmienkach nedosahujú správnu hasiacu koncentráciu.

Odporúèa sa pou¾i» paru v miestach, ktorých objem nepresahuje 500-520 m3. Mali by by» rovnaké úzke priestory. Akékoµvek netesnosti zni¾ujú úèinnos» potlaèenia pary.Najèastej¹ie sa pou¾ívajú vodné pary na hasenie po¾iarov, ktoré sa mô¾u vyskytnú» v su¹iacich zariadeniach na drevo, na skládkach horµavých materiálov, na lodiach, pri èerpaní ropných produktov na miestach s vulkanizaènými kotlami alebo rektifikaènými ståpmi.Para ako metóda hasenia je urèite zameraná na hasenie po¾iarov pevných telies, ktoré sa netvoria ako odpoveï na vodu za podmienok svetlej teploty. Pou¾itie vodných pár na hasenie po¾iarov v¹ak nie je urèené, ak sú horµavé materiály v produkte znièené kvôli vodnej pary.Pou¾itie vodnej pary na hasenie po¾iarov zni¾uje koncentráciu kyslíka na stav, v ktorom je spaµovací proces »a¾ký. Para odparuje horµavé plyny v spaµovacom priestore.Najefektívnej¹ím a aktívnej¹ím je vyháòanie po¾iarov s nasýtenou parou, ktorá sa ponúka pod tlakom od 6 do 8 atmosfér.Para ako hasiaci prostriedok "hasenie parným ohòom" mô¾e by» nasmerovaná iba na posledné miesta, ktoré sú uistené, ¾e v nich neexistuje ¾iadny. Zo zvedavosti pre obrovský tlak zhasania pary by to mohlo by» riskantné pre zdravie a dokonca aj pre µudský ¾ivot.