Prezentacia rizika po iaru

V mnohých odvetviach priemyslu existuje veµké riziko po¾iaru. Nehovorím tu o práci s palivom, energiou, farbou, ale aj o práci s cukrom alebo múkou. Látky, ktoré sa mô¾u vyskytova» vo forme pary, plynov, kvapalín, vlákien alebo aerosólov samotných, keï sú zmie¹ané so vzduchom alebo s rôznymi látkami, mô¾u navzájom reagova» aj na zapisovanie výbu¹ných látok.

Preto existuje mnoho právnych aktov, ktorých prioritným cieµom je predchádza» po¾iarom. V prvom rade ide o nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v podstate o minimálne po¾iadavky na dôveru a hygienu práce v kombinácii s mo¾nos»ou prezentova» výbu¹nú atmosféru v domácnosti. Tento právny akt je primárne zameraný na zabránenie vzniku akejkoµvek výbu¹nej atmosféry. Okrem toho zabraòuje vznieteniu a zni¾uje úèinok výbuchu.Systémy odolné voèi výbuchu, to znamená, ¾e celý systém chránený pred výbuchom zahàòa mnoho faktorov. Uvedená bezpeènos» v tomto systéme by mala by» uvedená v prvom rade s membránami na odµahèenie výbuchu, systémy na potlaèenie výbuchu a systémy na izoláciu výbuchu.Membrány sú zariadenia, ktoré pomáhajú priemyselným zariadeniam. Ich predmetom je pomoc predov¹etkým filtrov, mlynov, nádr¾í, triedièov, drvièov alebo cyklónov.A systémy na potlaèenie výbuchu eliminujú tvorbu vysokých tlakov v èase výbuchu. Hlavným úèelom tlmiaceho systému je optický a tlakový snímaè, ovládacie panely, valce HRD a nerezové trysky.Poèiatoèný izolaèný systém je ¹týl, ktorého prioritou je predov¹etkým minimalizácia následkov výbuchu. Hovorím tu o takých zariadeniach, ako sú spätné ventily, rýchlo pôsobiace skrutky, komíny odolné voèi výbuchu a vysokorýchlostné ventily.Je potrebné pripomenú», ¾e systémy chránené pred výbuchom sú rovnaké ako po¾iadavky na ochranu zdravia a bezpeènosti.