Prepravne nakladne vozidla

BagProject je on-line obchod ponúkajúci najlep¹ie priemyselné vozíky a nákupné vozíky. Predaj tie¾ ponúka: trhové stoly, rekreaèné ta¹ky, bato¾inový vozík, batohy a kolesá. Nakupova» v práci s ponúkanými produktmi má skvelé skúsenosti. Veµká skupina predajov produktov zabezpeèuje skúsených zamestnancov spoloènosti. V¹etky výrobky sa vyznaèujú vysokou úrovòou funkènosti a pohodlia. Prijatie kúpi» v tomto obchode a podporu poµskej ekonomiky. Iba poµskí výrobcovia predávajú polo¾ky. Navrhovaný bato¾inový vozík má nosnos» a¾ 70 kg. Predstavuje sa z plnej oceµovej rúrky. Spoloènos» tie¾ poskytuje µahké bazáre, µahkú in¹taláciu a demontá¾. Robustný, so zosilnenými profilmi, odolný proti pre»a¾eniu. ©iroká ¹kála batohov - tých mlad¹ích, malých a obrovských. Vyrobené zo zdravých materiálov s vysokou presnos»ou zaruèujú dlhú ¾ivotnos». Kufre sú pevné kolesá, hliníková rukovä» s nastavovacou ponukou. Star¹ia osoba by mala následne zakúpi» high-end nákupný vozík, èo je veµká a dostupná ta¹ka. Na predaj veµký výber rôznych farieb, vzorov a faktúry ta¹ky. Bagproject vyu¾íva v mo¾nostiach a cestovné ta¹ky. Sú vyrobené z nepremokavého materiálu a profesionálnych výstu¾ných vlo¾iek. Sú povinné a dostupné. Alternatívou k ta¹kám mô¾u by» ¹portové batohy odolné voèi trhaniu. BagProject umo¾òuje krátke plnenie objednávok, priamy prístup ku kupujúcemu a profesionálny servis.

Pozri: vozíky na prepravu obalov