Prekladateuska kancelaria widnica

Na¹a prekladateµská agentúra zamestnáva len dobre známych a vysoko kvalifikovaných prekladateµov, ktorí spoµahlivo chodia do akejkoµvek práce. Pred zaèatím výmeny informujeme spotrebiteµa o odhadovaných sadzbách a èase ich ukonèenia.

Drivelan Ultra

Poskytujeme najvy¹¹iu prekladovú hodnotu a skvelé nízke ceny. Z karty na¹ich klientov máme veµkú dôveru. Na¹a prekladateµská agentúra Krakov je verbálna aj písomná. ©pecializujeme sa na známe a prirodzené preklady. ®iadame o preklad právnych a obchodných dokumentov, kore¹pondencie a odborných textov. Dodr¾iavame plné uvá¾enie informácií zverejnených v textoch poskytnutých u¾ívateµom. Máme osvedèené certifikáty, ktoré potvrdzujú najvy¹¹iu úroveò poskytovaných slu¾ieb. Taktie¾ nasmerujeme na¹u príle¾itos» na súkromné hlavy, keï aj spoloènosti. Na výrobu pou¾ívame najnov¹ie techniky podpory prekladov. Zákazníci mô¾u zada» objednávku v miestnej znaèke alebo prostredníctvom internetu. Ponúkame ïal¹ie druhy tlmoèenia: simultánne, konsekutívne, preè a vyjednávanie. Najdôle¾itej¹ie z nich sa zvyèajne hrajú poèas konferencie. Nevynucuje odborné technické vybavenie. Vyberá si energiu a presnos». Doká¾e dokonale vyjadri» emócie reèníka. Konsekutívna interpretácia sa v¹ak riadi vernisá¾ami, cvièeniami a nákladmi. Preklad a pôvodný text sa prelínajú. Zaoberáme sa cestovným prekladom poèas ciest a ¹tudijných pobytov. Potom sú odborne odporuèení a cítia prekladateµov. V prípade prerokovania prekladateµ tie¾ vystupuje ako vyjednávaè. Prekladateµská agentúra ponúka aj preklad: ¹tandardné, súdne a literárne. ©pecializuje sa aj na pochopenie informátorov, sprievodcov a dialógových listov. Okrem toho ponúka konferenèné tlmoèenie, èo je výzva pre µudí v kanceláriách, ktorí majú záujem o profesionálny preklad. Preberá tie¾ odborné preklady: technické, lekárske, IT, chemické, finanèné, obchodné, marketingové a právne. Srdeène Vás pozývame na roz¹írenie okruhu na¹ich spokojných zákazníkov!