Prekladateu iwona

Ak chcete lieèi» va¹a karta bola dobre prelo¾ené, preklady, uchopi», ktoré sú vyrobené nielen lekári, ale aj súdnych tlmoèníkov.

Kto je prekladateµ ¹pecializujúci sa na lekárske preklady?©pecializovaný prekladateµ je ¾ena, ktorá je doktorom ka¾dý deò, èasto má úzku ¹pecializáciu. Angliètina je na vysokej úrovni - v interných stá¾ach bola internovaná v zahranièí. ©peciálne frázy, ktoré sú zahrnuté v texte, sú pre neho fráz, ktoré sa denne podávajú. Hlavne preto, ¾e µudia, ktorí prekladali, sú µudia, ktorí sa musia trénova» a èasto pou¾ívajú zahranièné publikácie, aby sa dozvedeli o zmenách, ktoré sa objavili na Západe, a potom sa sústredi» na neustály kontakt s jazykom. Vytvorenie pomoci pomocou takéhoto tlmoèníka je zárukou nielen správne prelo¾eného textu, ale aj zabezpeèenia kompatibility dokumentu z hµadiska obsahu.Koneène preveruje správnos» textu a po prekladaní ¹pecialistom je vylep¹ený prísahou prekladateµom, ktorý má filologické vzdelanie a uznáva lekársku slovnú zásobu. Zmieròuje text a mení mo¾né jazykové chyby.

Preèo je správny preklad tak dôle¾itý?Lekársky preklad je zárukou dokumentu, ktorý bude viditeµný pre lekára èi pois»ovne. ©tandardné preklad, ktorý je ako keby história vád v cudzom jazyku, výsledky skú¹ok, nemocenské, názory lekára, história lieèby - a v¹etky dokumenty potrebné na kúpu rozhodova» o stave invalidity - je prekladom zlo¾itá a je potrebné parokrotnego skontrolova» dokument, preto¾e najmen¹í chyba lekár mô¾e urobi» chybu, a preto pravdepodobne povedú potkniêciami poèas kompenzácie lieèebný proces / zákazky.Je potrebné investova» do certifikovaných prekladov.