Preklad stranok do anglietiny

Medicína je veda, ktorá sa vyvinula na celom svete. Preto sú odborné preklady èasto zasielané aj lekárskym prekladateµským agentúram. Ako vyplýva z jediného mena, lieèia zále¾itosti týkajúce sa medicíny. A ¾e tieto my¹lienky sú také odli¹né, aj lekárske preklady sú extrémne rozvetvenou kategóriou prekladu.

Èo hovoria preklady?Mnohí z nich hovoria o kartách pacientov lieèených v ich vlastnej krajine. Potom sa prelo¾ia v¹etky vykonané diagnózy, testy vykonané spolu s ovocím alebo podpora pacienta, prièom táto èinnos» má pokraèova» v ich krajine pod kontrolou natívnych lekárov. Druhou kategóriou lekárskych dokumentov, èasto prekladaných, sú dokumenty rôznych typov vedeckého výskumu. Medicína, ako ¹kola, sa nemô¾e zastavi» svojimi produktmi výskumu do sveta, ktorý ich nesie. V¹etky testy sú urèené na lep¹ie lieèenie alebo prevenciu iných chorôb a nevýhod v globálnom svete. Výsledky výskumu musia by» potom dané tak, aby z nich mohol èerpa» celý svet. A aby sa to stalo, potrebujú profesionálny preklad. Tieto materiály sú doplnené materiálmi pre lekárske konferencie. Nemô¾ete v¾dy vytvori» simultánneho tlmoèníka. Aj keï je to mo¾né, úèastníci konferencie, samozrejme, chceli by» schopní dosiahnu» plný obsah reèi.

A kto ich vyrába? Keï¾e nie je »a¾ké uhádnu», preklady tohto druhu by mali hra» nielen dobrí lingvisti, ale aj µudia s osvedèenými lekárskymi poznatkami. Lekári tam nechcú, preto¾e existujú rovnaké úlohy, ktoré tvoria napríklad povolanie sestry alebo záchranára. Je dôle¾ité, aby títo µudia veµmi dobre poznali lekársku slovnú zásobu a boli schopní ju prelo¾i», prièom si zachovajú svoju vysokú vecnú hodnotu. Je mimoriadne dôle¾ité, aby sa v úspechoch textov zo ¹pecifickej ¹pecializácie ¹pecializovaný lekár v danom odvetví, aj keï urobil opravu, alebo bol konzultantom. Vernos» prekladov je v¹ak v tomto prípade kµúèová.