Povinnos pokladnice a pozastavenie einnosti

Riadime obchod, v ktorom sa obrat zaznamenáva pomocou pokladnice. Veµmi èasto si zákazníci chcú kúpi» v cudzej mene za nakúpený tovar, zvyèajne v eurách. Je mo¾ná registrácia v pokladnici v cudzej mene?

Vivese Senso Duo Shampoo

V súvislosti s èl. 111 ods. 3a bod 1 zákona o DPH, vedenie evidencie prostredníctvom registraèných pokladníc, daòovníci z DPH sú povinní vyhotovi» výpis z daòového dokladu alebo faktúry z ka¾dého predaja, ako aj vyhotovi» vytlaèený dokument zákazníkovi.

V § 10 ods. 1 bod 14 nariadenia o technických podmienkach, podobne ak v § 8 ods. 1 bod 14 nariadenia o registrácii pokladníc, ktorý obsahuje údaje, ktoré by mali by» prijaté vo fi¹kálnom úète, musíme nevyhnutne znamena» menu, v ktorej je predaj zaznamenaný, prinajmen¹om za celú hrubú predajnú sumu.

Hlavné technické kritériá a podmienky, ktoré musia pokladnice spåòa», sú v¹ak v rozsahu 2 nariadenia o technických podmienkach.

V prípade § 14 ods. 1 tohto nariadenia by mal by» program na predaj v sklade funkcia: umo¾nenie daòovníkovi zmeni» názov meny, v ktorej je predaj zaznamenaný, alebo jeho skratku, ako aj vopred naprogramova» danú zmenu zadaním èasu a èasu zmeny; zaznamenanie okamihu a èasu, kedy sa záznamy o predaji zaèínajú v nasledujúcej mene vo fi¹kálnom myslení, ako aj prepoèítanie súètu hrubých tr¾ieb do vzdialených mien, výsledok konverzie spolu s nákladmi a platbou platby sa musí aktivova» vo fi¹kálnom úète s daòovým logom ; prepoèet sa musí vykona» s citlivos»ou najmenej ¹es» desatinných miest a výsledok prepoètu sa musí zaokrúhli» na dve desatinné miesta.

Na oznaèenie skratiek mien cudzích mien sa pou¾ívajú aj znaèky pou¾ívané Bankou Poµska.

Preto, ak sa daòovník bude predáva» výrobky pre prácu spotrebiteµov, ktorí platia poplatok v cudzích menách, tak v zásade musí by» schopný plati» fi¹kálnej pokladnice, organizovaný v úlohe, ktorá bude dáva» konverziu výmenného kurzu.

Z formulárov, ktoré definovali definíciu v otázke, mô¾eme vyvodi», ¾e cena za nakúpené polo¾ky sa má pou¾i» v eurách v poradí, v akom sa hodnota predaja urèí v zlotých. Nariadenia, ktoré zaberajú DPH, neupravujú otázku, aký výmenný kurz musíme prija» na prepoèet zlotého na euro.