Pokladoa

Pokladnica musí pou¾íva» ka¾dý podnikateµ, ktorý má predáva» výrobky alebo slu¾by situácii fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Zároveò neuznáva, èi je predávajúci platiteµom DPH, alebo je z takýchto vysporiadaní odstránený. Aké sú povinnosti fi¹kálnej pokladnice?

Ma» pokladòa by mala najprv skontrolova», èi sa musí nevyhnutne zaregistrova» v pokladni predaja, ktorý robí. Vïaka úspe¹nému predaju v malom rozsahu, ktorý sa vykonáva zriedka, je niekedy ideálnym rie¹ením vedenie záznamov v záznamoch o predaji bez dokladov. Výnimky z nutnosti ma» registraènú pokladnicu boli opísané v zákone ministra financií zo 4. 11. 2014 o výnimkách z príkazu uchováva» záznamy pomocou registraèných pokladní.Povedzme, ¾e pri nákupe prvej pokladnice máme nárok na vrátenie a¾ 90% jej poètu, ale nie viac ako sedemsto zlotých. Dobrým komfortom pre u¾ívateµa aj pre navrhovateµa bude dobre nastavená pokladòa alebo úplný katalóg predaných výrobkov alebo slu¾ieb. Pre mu¾a je vysoká hodnota tejto kvality skutoènos», ¾e dostane potvrdenie, ktoré bude slú¾i» ako mo¾ný základ pre návrat.

Základom operácie v boxe bude fi¹kalizácia pokladnice. Na èo sa spolieha? Preto existuje jedineèný a spoµahlivý postup, teda trvalé priradenie daòového identifikaèného èísla daòových poplatníkov do fi¹kálneho modulu. Samozrejme, ¾e mô¾eme kúpi» pokladnièku aj na to, aby sme neuskutoèòovali daòovú evidenciu, a takýto finanèný pokladníc sa dá odporuèi» len na prácu v nefisárskom poradí. Je obzvlá¹» dôle¾ité, aby fi¹kalizácia pokladníka vykonával skúsený technik, v prípade chyby by bolo vhodné zakúpi» si novú registraènú pokladnicu.

Pre základné úèely ma» registraènú pokladnicu by mal by» lístok vytlaèený a odovzdaný u¾ívateµovi v¾dy, keï uskutoèní nákup, a raz denne vytlaèi» dennú správu. Raz mesaène (v prvý deò ka¾dého mesiaca by sa mala vytlaèi» mesaèná správa. Mali by ste a pamätajte si na povinné preskúmanie. Mal by by» pripravený po 24 mesiacoch pou¾ívania pokladne. Poïme si viac o správnom skladovaní príjmov a správ: zákonodarca uvádza, ¾e dodávatelia sú povinní uchováva» kópie valcov a denných správ poèas piatich rokov, príjmy za dva roky (od konca zdaòovacieho obdobia. Dôle¾itou úlohou je spomenú» si, ¾e po piatich rokoch by mal podnikateµ povinne nahradi» modul pokladnice.