Pokladnieny preklad

Prudká fiskálna letenka er-a285p by mala ma» v¹etky osoby, ktoré hovoria o inej obchodnej èinnosti, ich príjmy prekroèili limit stanovený ministerstvom financií. Je to osoba, ktorá je zodpovedná za písanie ka¾dého výrobku predávaného pomocou pokladnice. Toto malé elektronické zariadenie sa pou¾íva predov¹etkým na nákupný register a daòové sumy (obchodné a DPH, ktoré sú splatné z maloobchodného predaja výrobkov. Fiskálna pokladòa je teda základom pre poèítanie s daòovým úradom.

Na akú sumu sa rozhodnete?Existuje niekoµko spôsobov pokladnièných pokladníc na trhu, medzi ktoré patria pokladnièné registraèné pokladne, pokladnièné pokladne, jednokomorové pokladne, systémové a ¹pecializované registraèné pokladne. V¹etci majú svoj vlastný zmysel a napríklad ¹pecializované pokladnice sa nachádzajú medzi lekáròami, taxíkmi, autobusmi alebo re¹tauráciami.

V tejto miestnosti chceme predov¹etkým priblí¾i» výhody POS pokladnice. Zaèneme tým, ¾e vysvetlíme, èo je pokladòa POS. POS hotovosti alebo EPOS z elektronického predajného miesta English, èo znamená elektronický predajný systém. Zvyèajne ide o registraèné pokladne v súbore s fiskálnou tlaèiaròou. Veµmi èasto je mo¾né, ¾e je len poèítaè vybavený: monitorom, klávesnicou, èítaèkou èiarových kódov, displejom pre kupujúceho a èitateµom dohôd o pô¾ièke.

výhodyVýhodou pokladnice POS je predov¹etkým skutoènos», ¾e ich mno¾stvo a vzorec sa urèite mô¾u slobodne vybra» v závislosti od potrieb daného obchodu. Ïal¹ou výhodou je, ¾e fiskálna tlaèiareò podlieha schváleniu a je potrebné ju kompenzova» slu¾bou. Zvy¹ok pokladnièných prvkov je pravdepodobne niekoµkokrát potrebné vymeni» a prvú lep¹iu slu¾bu poskytnú». Uvedením výhod registraènej pokladne je nemo¾né spomenú», ¾e softvér pre posledný typ pokladne bude pravdepodobne voµne rozvinutý a nútený k obchodovaniu. Stojí za to doda» skutoènos», ¾e takéto pokladne sú vyzdobené v pevných diskoch, ktoré sú do veµkej miery ¹etri» a zapamätáva» si na dlhú dobu voµný poèet uskutoènených transakcií (znalos» vydaného potvrdenia sa dá nosi» aj niekoµko rokov!. Na jednom konci je potrebné spomenú», ¾e mno¾stvá sú µahké a veµmi príjemné na pou¾itie.