Pokladnieka v kaderniku

Pravdepodobne sme sa v¹etci stretli v supermarketoch a iných supermarketoch s registraènými pokladòami. Práve na nich predajcovia poèítajú na¹e výsledky a dávajú nám potvrdenie. Èasto v¹ak nevieme, na èo je suma dobrá. Napokon, väè¹ina výpoètov sa dá na kalkulaèke µahko dokonèi». Preèo je pokladòa nevyhnutným zariadením v mnohých menách a obchodoch?

Diet Duet

Pokladnica je registraèný register. Potom je tu elektronická misa, ktorej príkazom je registrácia obratu a daòové sadzby. Zahàòame daò z príjmov aj DPH vo vý¹ke dane. Maloobchodný predaj ovplyvòuje jeho objem. Na rozdiel od toho, niektoré z týchto pokladníc neobsahujú fi¹kálnu pamä». Potom sú v¹etky informácie o obrate viditeµné v medzinárodných, správne zabezpeèených spomienkach. Av¹ak daòové registraèné pokladnice sú stále najobµúbenej¹ou poves»ou. Sú zamerané presne v Poµsku, Taliansku a Grécku. Takéto pokladnice majú svoju vlastnú fi¹kálnu pamä» so ¹pecifickými vlastnos»ami. Sú oznaèené jedineèným èíslom. Na konci predajného dòa sú sumy dane zaznamenané na takom pokladnici. Potom existujú èisté a hrubé sumy.

Je vhodné si uvedomi», kto by mal ma» takú fi¹kálnu sumu. Chcem to pravdepodobne z príjmu ka¾dého jednotlivca alebo súkromnej ¾eny. Ak príjmy presiahnu daný limit, mali by by» investované do fi¹kálnej sumy. Vý¹ka hranice predkladá ministerstvo financií. Existuje aj urèitá èas» tovaru, ktorá sa mô¾e predáva» len vtedy, ak máte takúto daòovú sumu. To je, okrem iného, pre alkohol a tabakové výrobky. Po skonèení predajného dòa je ka¾dý zamestnanec danej pokladnice povinný vykona» dennú daòovú správu. Je nepostrádateµný a neskôr je zapísaný do pamäte danej pokladnice. Nesmie sa následne meni» ani odstráni».

Samozrejme, registraèné pokladnice sa stále be¾ne hrajú v obchodoch a supermarketoch. Ak v¹ak prevádzkujeme súkromnú firmu a va¹e zisky prekraèujú urèitý limit, mali by sme tie¾ investova» do takéhoto elektronického zariadenia. Vïaka tomu budeme riadne plni» v¹etky formality.