Pokladnica od 1 marca 2015

Koµko stojí pokladòa? Stojí za investovanie do lacného daòového registraèného pokladníka?Je prekvapujúce, ¾e podnikatelia hµadajú rie¹enia za správnu cenu. Táto hra, poïme sa s tým stretnú»: niekoµko daòových poplatníkov sa stará o potrebu pou¾íva» pokladne. Táto povinnos» je ako nepríjemnos» a dodatoèné náklady. To je dôvod, preèo niektoré z nich jednoducho vychádzajú zo zákona, preto¾e musia ma» fi¹kálny register, nech je to posledná najobµúbenej¹ia pokladòa, ak existuje na trhu. Dostupnú a dostupnú pokladnicu je mo¾né získa» za 300-400 PLN.

Samozrejme, ak chce podnikateµ nakupova» takéto zariadenie, nikto ho nebude zakazova». Ale bohu¾iaµ - v úspechu registraèných pokladníc s malou cenou, cena je výrazne ni¾¹ia. Tak¾e to stojí za to premý¹µa» skôr, ako sa rozhodneme pou¾i» nenároèné registraèné pokladne - najlacnej¹ie vybavenie mô¾e skutoène komplikova» a by» nebezpeèným pre mnohých, ktorí pou¾ívajú pokladnicu v kancelárii.

Najpopulárnej¹ia a najpou¾ívaná pokladnica - preèo ju nenájdete?Premý¹µajte momentálne o zodpovednosti pou¾ívateµov registraèných pokladníc a fi¹kálnych tlaèiarní. Uis»ujeme vás, ¾e pokladòa spoloènosti je viac ne¾ len tlaèenie príjmov pre spotrebiteµov. To je veµa ïal¹ích vecí a daòových. Ich dôle¾itý výkon je urèite urèený poèas daòovej kontroly. Ak ich zanedbáte, pripravte sa na pokuty.

Aké povinnosti a aké aktivity sme na princípe? Teraz na zaèiatku pokladòou chcete by» odborne pripravený, nakonfigurovaný, in¹talovaný a zafiskalizowana. Zadajte názvy polo¾iek a slu¾ieb bez chýb v pohodlnej dávke. Ich kvalita nemô¾e by» zahrnutá náhodne. To je, ako si naprogramova» spoloènos» musí by» dôkladné s pravidlami, rovnako ako ïal¹om priebehu nahrávania predaja. Pou¾itím hotovosti finanèná spoloènos» má viac ne¾ súvislosti so zále¾itos»ou, ako je: výmena papierových roliek prevzatia, tlaèových zostáv denných a mesaèných, rovnako ako ostatné nedaòové tlaèe, archivácia definovaná pä» rokov, technického stavu, ktoré musia by» definitívne vykonané, vedenie evidencie o prevádzke alebo uvedených daòových kontrol. Ktorá fi¹kálna suma, ktorú vyberiete za svoju hodnotu, ovplyvní vá¹ neskor¹í komfort. Preto stojí za nákup moderného fi¹kálneho nástroja. V súèasnosti sa vytvára pokladòa vo vý¹ke 1000 PLN. Malo by tie¾ by», ¾e mô¾ete pou¾i» k finanènému úradu na úhradu vynalo¾ených nákladov a¾ o 90%.