Planeta zem cda s01e01

Atmosféru alebo plynové oblo¾enie okolo planéty Zem, ktoré by malo by» obµúbené pre nevýbu¹né alebo výbu¹né. Nevýbu¹ný znak je vo forme, keï v òom nie sú ¾iadne výbu¹né látky, èo umo¾òuje pou¾íva» v òom niektoré ¹tandardné produkty.

A výbu¹ný, keï existujú faktory v ¹truktúre plynu alebo prachu, ktoré mô¾u by» pova¾ované za výbu¹né. Výbu¹ná atmosféra sa pova¾uje za výnimoène známu ako potenciálne výbu¹ná zóna.Urèenie zón nebezpeèenstva výbuchu sa vykonáva na základe klasifikácie na platforme pravdepodobnosti a výskytu výbu¹nej atmosféry. Potom mô¾eme hovori» o horµavých kvapalinách, plameòoch, horúcich plameòoch alebo horµavých kvapalinách.

Hromady plynov, hmly a pary horµavých kvapalín sa rozli¹ujú v troch oblastiach:- zóna 0 - sa vyznaèuje tým, ¾e je to priestor, v ktorom e¹te po dlhú dobu ¾asnete výbu¹nú atmosféru obsahujúcu horµavé látky vo forme plynov, hmly a výparov,- zóna 1 - v ktorej sú prítomné tieto horµavé látky, ale niekedy poèas normálnej prevádzky,- zóna 2 - v ktorej sa poèas be¾nej prevádzky nevyskytuje výbu¹ná atmosféra a ak sa vyskytuje - vyvíja sa na krátky èas.

Na rozdiel od toho horµavé kvapaliny izolujú také povrchy, ako sú:- zóna 20, - v ktorej sa výbu¹ná atmosféra vo forme oblaku horµavého prachu vyskytuje natrvalo alebo po dlhú dobu,- zóna 21 - v ktorej sa obèasný oblak horµavého prachu poèas správnej prevádzky mô¾e stretnú»,- zóna 22 - v ktorej oblak horµavého mora neexistuje poèas be¾nej prevádzky a ak sa vyskytuje - vyvíja sa len krátky èas.

Výskyt zónach s nebezpeèenstvom výbuchu vy¾aduje ¹peciálne dodr¾iavanie zásad bezpeènosti a hygieny.