Otehotnie bez vz ahu

Mnohí µudia sa èudujú, ktorý je dobrý vek na otehotnenie. Existujú ¾eny, ktoré by chceli po¾iada» o die»a vo veku 18 rokov, ale mo¾no skôr. Väè¹ina sa v¹ak najprv zamera» na finanènú stabilitu, vhodného partnera, pohodlný ¾ivot, slovo z materiálnych zariadení, ktoré prijmú pre skutoèné a príjemné vychovávanie die»a»a. Je to presne ten správny názor a pamätá si na urèitú chybu. Menovite vek. Iba my sa mô¾eme cíti» mentálne nepripravený na vychovávanie die»a»a, tak¾e bohu¾iaµ tvoje telo vie dobre, keï nastane tento vek a v tomto zmysle to neskôr e¹te hor¹ie.

Z biologického hµadiska je najlep¹í èas na narodenie die»a»a cez svadbu obdobie medzi 18 a¾ 25 rokmi ¾ivota. Skôr, telo èloveka je stále nedostatoène vyvinuté, èo mô¾e by» potrat a narodenie màtveho die»a»a. Neskôr, po dosiahnutí veku 35 rokov sa pravdepodobnos» ochorení súvisiacich so zhor¹ením genetického kódu zvy¹uje, napríklad keï je potvrdený Downov syndróm.

Ak hµadáte pre príslu¹né vekové hranice pre vstup do tehotenstva, ak to koneène hovori» o biológii. Aktivita sa podobá, ale ¾e dvadsa» dievèat dokonèi» svoje ¹túdiá (alebo po èastiach, sa práve zaèína pracova», mô¾e by» tie¾ stálym partnerom, a ak budú ma» to, ¾e nie ste istí, èi ho chcú odstráni» z konca svojho ¾ivota. Navy¹e nechcú obmedzi» svoje drahé, prvé roky prostredníctvom celého záväzku by» die»a»om. Neobviòujte mladé ¾eny a zlikvidovaný z nich vada materský in¹tinkt. Existujú rovnaké prírodné reakcie, ktoré sú spôsobené zmenami vo svete okolo nás. Tak, a to napriek skutoènosti, ¾e súlad s biologickým dobe je rovnako úspe¹ná, nemali by sme zabúda», ¾e existuje nielen urèujúcim faktorom, èi sa rozhodnete otehotnie», alebo nie. Po prvé, obaja budúci rodièia by mali zahàòa» tú¾bu ma» potomka. Je vhodné, prinajmen¹om stabilizáciu základného materiálu a my¹lienka, ¾e sme nestratili praxi v prípade tehotenstva. Tam nie je doteraz stanovená osobu, aby vás ob»a¾ova» o pláne na posilnenie vz»ahu s kolegom. Takéto o¹etrenie len zhor¹í situáciu medzi ¾enou a mu¾om.

Vá¾ený pane, pravidlom je, ¾e ná¹ systém nám dáva obmedzenú odboèku, aby sme mohli otehotnie». Pravidlo je, ¾e vhodný vek na klesanie, tak¾e ich chcem skôr, teoreticky, tým lep¹ie. To v¹ak nezlep¹uje skutoènos», ¾e die»a by malo by» výsledkom lásky medzi dvoma µuïmi a nie pocitu povinnosti.