Osvetlenie okolo domu

Osvetlenie je neoddeliteµnou súèas»ou zariadenia vá¹ho domu. Najprv nastaví svetlo, rozsvieti miestnos», ale èasto vykonáva aj dekoratívne úlohy. Existuje mnoho typov osvetlenia, ktoré sú k dispozícii na trhu, od starých ¾iaroviek po LED osvetlenie. V¹etky z nich slú¾ia rôznym funkciám a poskytujú aj ïal¹iu výhodu.V súèasnosti sú ¾iarivky, ktoré sú spôsobom výbojky, veµmi zaujímavým druhom osvetlenia. Svetlo v fluorescenèných lampách je vy¾arované fosforom, ktorý je vystavený ultrafialovému ¾iareniu, ktorý sa vytvaruje do ¾eravého výboja v trubici naplnenej plynom. Najmä plyn je zmesou ortuti a argónu. Výboje, ktoré sa vyskytujú medzi volfrámovými elektródami vo fluorescenènej lampy, vytvárajú neviditeµné ultrafialové ¾iarenie s vlnovou då¾kou väè¹inou okolo 254 nm. ®iarivky mô¾u ma» rôzne svetlé farby od bieleho denného svetla po dekoratívne svetlá s novými farbami. Farba svetla sa dosiahne pou¾itím vhodného fosforu vo fluorescenènej ¾iarovke. V týchto èasoch fluorescenèné trubice majú rôzne typy. Jednoduché, kruhové ¾iarivky v tvare písmena U sú dané a kompaktné fluorescenèné a napriek tomu veµmi zábavné. Tieto sú rozdelené hlavne z tradièných ¾iariviek do oveµa men¹ej veµkosti. Tieto ¾iarivky sú rozdelené na ¾iarivky s integrovaným zapaµovacím systémom a tie¾ pre ¾iarivky, ktoré vy¾adujú takéto svietidlá. Dokonale spåòajú známu váhu vo svojich izbách, ale zároveò v ¹kolách alebo iných verejných spoloènostiach. V¹etky typy ¾iariviek majú veµa hodnôt v porovnaní s normálnymi ¾iarovkami. V prvom rade sa vyznaèuje vysokou svetelnou úèinnos»ou a dlh¹ou pracovnou dobou, vïaka èomu majú veµmi »a¾kú popularitu.