Oslobodenie od nariadenia o pokladnienom automate v roku 2014

Napriek skutoènosti, ¾e potreba ma» novotoènú pokladnicu v hospodárskej prevádzke zahàòa rastúci poèet podnikateµov, je podµa existujúcich nariadení stále mo¾né vyòa» posledný cieµ.

Strata nároku na oslobodenie od cla, mô¾e by» v dôsledku pribli¾ne 100.000 poµských daòových poplatníkov. Od 1. marca 2015 rokov povinnos» poskytova» tieto zariadenia sa vz»ahuje okrem iného na poplatníci ponúka» slu¾by v oblasti opráv, kaderníctvo, kozmetické slu¾by, v kombinácii s mo¾nos»ou stravovania, právne slu¾by, daòové poradenstvo a lekárov. Kto si nemusí pamäta» na pokladni? Okrem iného ide o výnimky pre konkrétne èinnosti. Daòovník vykonáva oslobodenú prácu objektívne nevy¾aduje, aby uznali mno¾stvo fi¹kálnu. Kto nemusí obsahova» pokladòu: poskytovanie slu¾ieb alebo výhod v oblasti vysielacích slu¾ieb, internetové slu¾by, slu¾by spojené s poµnohospodárstva a chovu zvierat, elektriny, pary, vykurovací plyn, voda v prírodnom slu¾by v kombinácii so zberom odpadu, iného ako nebezpeèné integrované slu¾by, zber nebezpeèného odpadu, slu¾by pre nakladanie s odpadmi týkajúcich sa spracovania nebezpeèného odpadu týkajúcich sa nakladania s rádioaktívnym odpadom, ¾eleznici, mestské a prímestské, po¹tové a kuriérske slu¾by, pomoc v rozsahu ubytovacie slu¾by poskytované hotely , motely a penzióny, telekomunikaèné slu¾by, internetové slu¾by, finanèné slu¾by a pois»ovníctvo, slu¾by prenájom a správu nehnuteµností, obchodné slu¾by spojené s nehnuteµnos»ami, notárske slu¾by spojené s udr¾iavaním poriadku, administratívne slu¾by verejné slu¾by, archívne slu¾by, èlenské organizácie, slu¾by poskytované exteritoriálnymi agentúrami a orgánmi.

Daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú vy¹¹ie uvedené polo¾ky, mô¾u a majú predmetnú fotografiu. Nárok na túto fotografiu je spôsobený ¹truktúrou predaja daòovníka. Ak návratnos» práce uvedená v starom roku bola viac ako 80% z celkového obratu, daòovník mô¾e prevzia» z obrazu z pokladnice celý predaj.