Opis comarch cdn xl

Program comarch xl je zvý¹ený systém triedy ERP, ktorý funguje a pomáha v procese riadenia moderného podniku. Softvér ERP je implementovaný v rôznych veµkostných spoloènostiach, od najmen¹ích a¾ po malé spoloènosti s mnohými poboèkami na svete.

Hlavné výhody softvéru tejto skupiny sú dôle¾ité v nasledujúcich oblastiach podnikového mana¾mentu:- úètovné slu¾by a úètovníctvo, \ t- riadenie stavu hospodárstva a skladovania, \ t- vnútorný a fyzický obeh dokumentov, \ t- analýza interných podnikových procesov,- predaj a zverejòovanie informácií s koneèným èlovekom,- riadenie µudských zdrojov spoloènosti.

Program comarch xl sa prezentuje s veµmi komplexnými údajmi a zaberá modulárnu ¹truktúru.Poskytujem to absolútne príle¾itosti na vytvorenie rie¹enia prispôsobeného potrebám spoloènosti.Rad modulov sa zhroma¾ïuje vo veµkostiach, ktoré logicky kombinujú funkcionality, ktoré spolu navzájom pôsobia.Systém Comarch sa pou¾íva pre ka¾dú spoloènos». & Nbsp; Objednávke predchádza schopnos» analyzova» celé procesy a potreby podniku. & Nbsp; Vïaka tomuto rie¹eniu ide o dosiahnutie vysokej efektívnosti v skupine.Okrem ¹tandardnej licenènej verzie ponúka comarch aj systém v ¹tandarde SaaS, t. J. Softvér ako slu¾bu. Celá slu¾ba preto funguje v rámci cloud computingu. Prístup je mo¾ný prostredníctvom vzdialeného internetového pripojenia cez webový prehliadaè.Táto metóda distribúcie zni¾uje náklady na implementáciu produktu u koncového zákazníka. Nie je potrebné investova» do výrobných serverov a prenajíma» ¹pecialistov na servis a ¾ivotnos» softvéru.Pre technologické podniky program poskytuje ¹peciálne moduly. Umo¾ní vám definova» výrobné procesy.Technické parametre pou¾itých surovín, ako aj náhrady, mô¾u by» zavedené do databázy. Vlastníctvo rôznych technologických verzií vám umo¾òuje prispôsobi» ponuku kancelárie externému príjemcovi.V súèasnosti sa program comarch xl pou¾íva vo viac ako 5 000 podnikoch v celom Poµsku. Najväè¹ie èasti podporované softvérom okrem iného zahàòajú stavebníctvo, chemický priemysel, dopravu, elektroniku a automatizáciu.Najväè¹ími príjemcami sú:- Obchodník- stavebné sklady VOX