Ochrana pu tnych domov

Bezpeènos» je normou v ¹ir¹om zmysle, ka¾dým prejavom vá¹ho ka¾dodenného ¾ivota. Vrátime sa ka¾dý deò k bezpeènosti s elektrickou iniciatívou? Samozrejme, ¾e nie. Nepou¾ívame v¹ak ka¾dý deò v okolí bytu, kontrolujeme v¾dy, keï je elektrická in¹talácia a správnos» jej výroby.

Uzemnenie je èiastoène zodpovedné za bezpeènos» pou¾ívania a správnu prevádzku v¹eobecne zrozumiteµnej elektrickej in¹talácie. Èo sú to?Ochranné vodièe sú procesy, ktoré tvoria objekt elektrifikovaný s podlahou, okrem posledného cvièenia sa náboj neutralizuje. Ochranné uzemnenie je zárukou proti úrazu elektrickým prúdom.Dvaja z nich sú spravidla lieèené PE a pero alebo PE (ochranný vodiè pou¾ité v týchto typov zariadení TNS a pero (ochranná a nulový vodiè pou¾iteµné v stavebnom TNC alebo TNC.Nevýhodou systému TNC je teda to, ¾e PEN súèasne vykonáva funkciu neutrálneho a ochranného vodièa. To znamená, ¾e nie je prekvapujúce, ak je to isté, ¾e vodiè pracuje aj v jednofázových obchodoch, pracuje s plnými zá»a¾ovými prúdmi a v trojfázových systémoch je vystavený za»a¾eniam vyplývajúcim z asymetrie v pomere.Bez ohµadu na pou¾itý kábel nie sú ¾iadne vtipy vo výrobe s elektrickou energiou, malo by to by» opatrné. Slávne príslovie "elektrina nie je ticho" sa neodrá¾a v reálnom svete.Teraz, keï viete, ako sa stara» o na¹u bezpeènos», stojí tie¾ za to, aby ste sa predstavili s ovocím, ktoré zvy¹uje jeho nevýhodu.Najèastej¹ím dôsledkom nevhodnej ochrany pri in¹talácii alebo chybnej lieèbe je zásah elektrickým prúdom.Vedeli ste, ¾e tok pohybu v dobrom tele s intenzitou viac ako 70 lieèení je nebezpeèný pre bytie?Aké je nebezpeèenstvo úrazu elektrickým prúdom?V najkrat¹om mo¾nom prípade, dokonca aj úmrtia, iné zisky sú zastavenie srdca, popáleniny, strata vedomia, svalové kàèe alebo èiastoèné pálenie tkanív.