Nepochopil som preklad

Farmaceutický prekladateµ je mimoriadne veµká práca, ktorá si vy¾aduje vhodné rie¹enie pre blízku profesiu, vysokú presnos» a pokojný rozvoj slovnej zásoby. Ak teda máme farmaceutickú spoloènos», potom je pre nás urèite u¾itoèný farmaceutický prekladateµ, napríklad prelo¾i» vysvetlenia o liekoch vyrobených zo zahranièia alebo vysvetli» súèasné výsledky rôznych ¹túdií.

Hra je urèite, ak máme obrovský farmaceutický koncert, sme zamestnancami rôznych národností a nie v¹etci sa objavujú v urèitom jazyku, a to, èo sa deje vo vnútri, výsledky ich skúseností a výsledky práce dávajú v ¹týle, v ktorom sa vyskytujú. A tu prichádza farmaceutický tlmoèník! A preto by mala by» osoba, ktorá v tejto profesii hovorí plynule, a nie ako nováèik, hneï po ukonèení ¹túdia, bez akejkoµvek odbornej praxe. Oh, nie! Farmaceutický prekladateµ je vlastne zodpovedná práca (èi dobre prekladá, napr. Výskum nového drogového bodu, mô¾e chcie», alebo bude prezentovaný aj pre neho, a chce zdravú a èo je nevyhnutné, zodpovednú osobu, ktorá mô¾e túto profesiu oznaèi» ktorý pracuje. Je mo¾né, bez nadsázky, poveda», ¾e osoba, ktorá je farmaceutickým prekladateµom, závisí od pre¾itia spoloènosti, preto¾e ak tam sú cudzinci, komunikácia musí by» uzavretá a pravidelne vykonávaná. Akékoµvek oneskorenia sú neodporúèané, preto¾e to je pravdepodobne zní¾enie potenciálnych ziskov!Preto, ak u¾ pracujeme s èlovekom, ktorý pre nás bude pracova» ako farmaceutický prekladateµ, vytvorme to isté s vrcholom, nenechajme si ¹etri» peniaze na nábor a tie¾ za jeho odmenu. Musíme akceptova», ¾e farmaceutický prekladateµ je mimoriadne dôle¾itou osobou v in¹titúcii a pravdepodobne si vy¾aduje vysoké hodnoty. Ak teraz umo¾níme, s tým súhlasíme, urobíme aj primerané finanèné zdroje, tak¾e urèite budeme nájs» správnu osobu, ktorá bude pracova» ako „farmaceutický prekladateµ“ a budeme so súèasnou spoluprácou spokojní.