Nebezpecenstvo vybuchu v mlyne na zrno

Smernica ATEX v našom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Získava sa pre výrobky uvedené do práce v oblastiach, ktoré sú potenciálne výbušné. Príslušné výrobky musia spĺňať prísne požiadavky nielen na bezpečnosť, ale aj na ochranu zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pokiaľ ide o ustanovenia predmetného normatívneho aktu, úroveň bezpečnosti a všetky postupy posudzovania týkajúce sa súčasného postupu do veľkej miery závisia od stavu nebezpečenstva pre prostredie, v ktorom bude zariadenie vyrábať.Smernica ATEX stanovuje prísne požiadavky, ktoré musí konkrétny výrobok spĺňať, aby sa mohol používať v potenciálne výbušných oblastiach. Aké sú však tieto zóny? V prvom rade hovoríme o uhoľných baniach, kde existuje vysoké riziko výbuchu metánu alebo uhoľného prachu.

V smernici ATEX sa uvádza podrobný rozpis vybavenia na trati. Existujú dve z nich. Skupina zvažuje zariadenia, ktoré sú spojené v banskom podzemí a na povrchoch, ktoré môžu byť vystavené výbuchu metánu. Druhá skupina je spojená so zariadeniami, ktoré sú umiestnené na neznámych miestach, ale ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

Touto smernicou sa ustanovujú všeobecné základné požiadavky na akékoľvek zariadenie, ktoré hrá v potenciálne výbušnej atmosfére metán / uhoľný prach. Konkrétnejšie požiadavky možno ľahko nájsť v harmonizovaných hodnotách.

Malo by sa pamätať na to, že zariadenia používané na prevádzku v potenciálne výbušnej atmosfére by mali byť označené značkou CE. Za značkou musí nasledovať identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktoré by malo byť jednoznačné, viditeľné, trvalé a čitateľné.

Notifikujúci orgán skúma celý ochranný organizmus alebo samotné zariadenie v projekte s cieľom zabezpečiť súlad so súčasnými modelmi a očakávaniami smernice. Malo by sa tiež pamätať na to, že súčasná smernica z 20. apríla 2016 bude nahradená novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ.