Nav teva psychologa stoji za to

Keï predpovedáme smútok, postrádame energiu a presunieme ju veµmi dobre v skutoène zdåhavom ¹týle, potom mô¾eme zvá¾i» náv¹tevu odborníka - v modernom príklade: psychológ. Bohu¾iaµ, ale podhodnocovanie príèiny mô¾e vies» k nárastu depresie, ak v súèasnosti existuje, samozrejme, ¾e prijmeme jej zaèiatky (a my ju ignorujeme.

Samozrejme, mô¾eme by» len mierne depresívne, hoci to neznamená, ¾e - ak závisíme - nemô¾eme pou¾i» takého ¹pecialistu. A najmä v súkromí. Tu pracuje v zmysle premý¹µania o svojom osobnom postoji, napokon, pre zaujímavý prípad psychológovi, mô¾ete ís» so situáciou oveµa jemnej¹ou a µahko porovnateµnou aj s uvedenou depresiou.

Povedzme, ¾e strávime v Krakove. Posledné dni boli výrazne slab¹ie. Robíme rozhodnutie. Ideme na profesionála a potom dobrý psychológ nám mô¾e pomôc» znovu získa» humor a energiu a realizova» na¹e problémy.

Samozrejme, neexistuje istota, aký psychológ je, ¾e by som nebola. Je to pre nás trochu zále¾itos» a nie je to v¹etko ... Musíte sa dosta» správne: tak na osobu, ktorá s nami bude hovori». A nevytvára takého èloveka na svete, ktorý potom dokázal presvedèi» z jednotlivých dôvodov, pohµadov, rád a informácií a diagnóz a metód - úplne v¹ade.

Dobrý psychológ Krakow sa jednoducho pokúsi pomôc» nám, podpori» nás a zdvihnú» ná¹ duch. & nbsp; Dobrý psychológ je ten, kto mô¾e poèúva», poradi» a veµa si mô¾e vybra» odkaz na charakteristiky na¹ej osobnosti.

Je zrejmé, ¾e k lekárovi, ktorý je psychológom, niekto mô¾e ís», dokonca aj s priemernou situáciou vo vz»ahu k veµkým du¹evným poruchám. Veµa vedomia to neurobí z veµmi praktického dôvodu: v spoloènosti mýtus stále pretrváva tu a tam, ¾e ¹ialení µudia chodia na psychológov, ¹ialených µudí, ktorí majú veµmi veµké problémy so sebou aj v súkromnej existencii. Keï sa obáva takéhoto hodnotenia a mo¾ného sociálneho ostrakizmu, niektorí nebudú chodi» na psychológov ani s depresiou (a nielen miernym rozpadom.

Samozrejme, ¾e rozhodnutie alebo výstup je psychológ, je to dobrá voµba na urèité obdobie alebo nie - a to je to v¹etko. Povedzme, ¾e potrebujete hµada» du¹evné zdravie rovnako ako pohµad na fyzické zdravie.