Mentalne poruchy anglicky

Cyklotýmia sa prená¹a ako malá du¹evná porucha, oznaèovaná tie¾ ako depresívny stav, ktorý v¹ak zvyèajne nevy¾aduje farmakologické lieèenie. Cyklotýmia je èasto porovnateµná s dystýmou, obe du¹evné poruchy sú v¹ak navzájom úplne odli¹né.

Du¹evná poruchaV nasledujúcom èlánku sa zameriame na konkrétnu prezentáciu toho, èo predstavuje zobrazenú psychickú anomáliu. Poènúc a na zaèiatku je cyklotymia du¹evnou poruchou. To, ¾e existuje ako riadiaci prvok pre vývoj bipolárnej poruchy. Jej objav je zvyèajne dodatoèný v poète tretej èasti èloveka, ktorý je zvyèajne spojený s u¾ívaním alkoholu a vyvíja sa, aby vá¾ne destabilizoval sociálne postavenie.

lieèbaZistená cyklotýmia by samozrejme mala by» lieèená. Av¹ak, ako u¾ bolo spomenuté vy¹¹ie, bude existova» striktne farmakologická lieèba, podobná spôsobu úèinku depresie, preto¾e podávané lieky budú èasto úlohou stabilizova» náladu a doplnkom bude psychoterapia.

fázyZlyhanie cyklotymie je poznaèené nepríjemnými zmenami nálady. Mô¾e sa rozdeli» na dve fázy:

Fázové subdepresji, u ktorých existuje: abulia, problém s rozhodovanie, apatia, strata libida a trvalej únavy a problémy s pozornos»ou, poruchy príjmu potravy, nespavos», stály pocit prázdnoty, smútku a negatívne podporou územia, neschopnos» pre¾íva» rados», zanedbávanie nedostatku energie pesimistické zále¾itosti a sociálne stiahnutie.Fáza hypománia, alebo dobrá nálada, veselos», eufória, vysoká sebaúcta a sebavedomie, zvý¹ené libido, psychomotorický nepokoj a zní¾enú potrebu spánku, závodné my¹lienky, wordcap, pokles schopnosti analytického myslenia, problémy so získavaním pozornosti, agresivita a nepriateµstvo, pocit moci a nad¹enie, aby sa rizikové správanie, bludy.

Toto ochorenie sa zvyèajne vyskytuje u µudí, ktorí sa s»a¾ujú na bipolárnu poruchu. Okrem my¹lienky existujú aj komponenty, ako je vysoká hladina kortizolu, nízka hladina serotonínu, ako aj viac stresujúce situácie. Tie¾ vzdelávanie a prostredie, v ktorom sa potenciálne chorí µudia venujú veµmi veµký dôraz.