Krajanie zeleniny

Zeleninový drviè nie je zariadenie, ktoré je nevyhnutné v jeho kuchyni, ale urèite veµmi praktické. Ka¾dý domáci èlen vie, ¾e neustále rezanie zeleniny je také únavné, najmä ak pripravujeme veµký ¹alát na rodinné stretnutie. V tomto prípade je obzvlá¹» vhodné zaobstara» drviè, ktorý uµahèí prípravu jedál nielen na ¹peciálne príle¾itosti, ale aj ka¾dý deò.

Drviè nie je mimoriadne dôle¾itým nástrojom, nebude to zabera» celý stôl a dokonca aj µudia, ktorí ¾ijú v palácoch alebo v nájomných domoch, sa mô¾u rozhodnú» kúpi» drvièa. Stroj kráje a nakrája zeleninu a výrobky, tak¾e za pár minút mô¾eme vyrobi» ovocný ¹alát pre rodinu bez toho, aby sme sa unavení skutoèným krájaním na malé kúsky. Niektoré spoloènosti ponúkajú aj modely, ktoré nielen nakrájajú zeleninu, ale aj rozdrvia µad. Ak nechceme u¾íva» µadové drvenie, bude to urèite cenné. Stojí za to investova» trochu viac peòazí do lep¹ích modelov, ktoré naru¹ujú nielen zeleninu a výrobky, ale aj napríklad orechy, ktoré doká¾u vytvori» dokonalý doplnok ku v¹etkým ¹alátom. Niektoré drvièe majú a funkciu výroby ¹»avy. Je to mimoriadne funkèné, preto¾e pravidelne opitané nápoje z èerstvo stlaèeného ovocia majú pozitívny vplyv na va¹e zdravie a vyzerajú dobre a radiujú. Takzvané "zelené d¾úsy", to znamená, ¾e kombinujeme zeleninu alebo zelené ovocie. Vytvárame lahodné kompozície s pou¾itím kapusty, hru¹iek, hrozna, kivi a dokonca celého zeleru. Drviè zo série mô¾e urobi» ¹alát na veèeru, vz»ahujúci sa na posledné paradajky, uhorky, pekinské alebo rímsky ¹alát a reïkovky. Mô¾eme tie¾ vylisova» mrkvovú ¹»avu (za predpokladu, ¾e máme naozaj dobrý model mlynèeka, preto¾e mrkva sú oveµa najfrekventovanej¹ia a populárnej¹ie príklady sa s òou nemô¾u vyrovna». Èo je dobré, mô¾eme tie¾ brambory na brambory na palacinky.