Krajae elektrickej piraly

Chcete rovnomerne reza» plátky èerstvého chleba? Myslíte si, party a starostlivos» o tenké plátky ¹unky, a predov¹etkým syr? Dobrý nô¾ nestaèí, bude potrebný krájaè. Je dôle¾ité, aby bolo bezpeèné pre prsty, efektívne a ¾il. Zavrel som, èo pre¹li krájaèe syra?

Zrejme len tenké plátky ¹unky alebo syra mu dodávajú urèitú chu». Zmeny, tenké plátky chleba vám umo¾ní vychutna» si to, èo si na nich polo¾íte. Z extra strany, aby sa senzaèný steak, musíte zní¾i» veµmi veµký kus mäsa.

Nastavenie hrúbky rezu, a najmä obvyklej kuchyne a posledného, nie veµmi nároèného no¾a, je »a¾ké. Preto je u¾itoèné by» veµmi ziskovým krájaèom, hovorí na mieru individuálnym potrebám.

Voµne stojaci krájaè je teda prístroj, ktorý je vytvorený z telesa, rotaèného no¾a a vodidla, ktoré zais»uje rezanie výrobkov, ako je chlieb, syr, zelenina alebo studené mäso. Väè¹ina krájaèiek, ktoré dostávame v supermarketoch, sú univerzálnymi krájaèkami, na trhu sú aj ¹pecializované krájaèe, èo sú údaje pre rezanie iba urèitého druhu potravín.

Voµne stojace krájaèe sú prenosné in¹titúcie, väè¹ina z nich zva¾uje bývanie, ktoré mo¾no zlo¾i». Ïal¹ia kvalita - druh pou¾itých materiálov, veµkos» a model no¾ov.

Krájaè je najvýhodnej¹ím rie¹ením pre ka¾dého, kto sotva robí svoju kuchyòu a sníva o priestore, a ¾iadne zbytoèné mno¾stvo kuchynského vybavenia na pultu.

V závislosti od typu mô¾e by» krájaè dodaný v skrinke alebo v zásuvke. Bohu¾iaµ, zoznam vstavaných krájaèiek je stále oveµa men¹í ako ponuka voµne stojacích kráterov a ceny sú znaène vysoké. Rozhodujúcou výhodou takýchto in¹titúcií je, ¾e pracujú omnoho tich¹ie ako voµne stojace krájaèe, ale pamätajú aj na mnohé bezpeènostné opatrenia, ktoré pomáhajú pred zranením.

Na trhu sú aj mechanické krájaèe - na vajcia, zemiaky a cibuµu. Ponuka je vá¾na. Sú také u¾itoèné, ¾e ich mô¾ete striha» oveµa µah¹ie ako no¾om. Sú úèinné, preto¾e nepotrebujú elektrinu.