Internet v hrvatskoj

Internet je veµmi u¾itoèným zdrojom informácií. Av¹ak práve vtedy, keï je zásada usporiadaná v zrozumiteµnom jazyku. Tento úèinok sa, bohu¾iaµ, dosiahne, keï sa èlánok úplne spája s otázkami IT. Preto sa to deje, preto¾e funguje ïaleko od charakteristickej slovnej terminológie.

Uverejnením týchto informácií na internete mô¾ete oèakáva», ¾e ich bude poèu» iba väè¹ina pou¾ívateµov, ktorí ich denne pou¾ívajú, alebo to bude smerové vzdelávanie. Nechcete v¹ak informova» iba takýchto µudí. Najmä ak je obsah získaný na pomocnú dokumentáciu, z ktorej je pravdepodobné, ¾e bude pou¾ívaný v ïaleko od v¹etkých, ktorí nav¹tívia slu¾bu.

IT prekladyTak¾e pri vytváraní webových stránok stojí za to postara» sa o IT preklady. Vïaka nim je mo¾né preklada» typicky technický obsah spôsobom, ktorý je µahký pre v¹etkých laikov. Ako je známe, osoba, ktorá hµadá výuèbu v zálo¾ke spojenej s technickou slu¾bou, nie je v¾dy veµa orientovaná na stavbu lokality, ale aj na ¹pecifickú terminológiu.

Technická dokumentáciaIT preklad si zaslú¾i aj pri plánovaní zdieµania mnohých technických dokumentov vo vzdialených jazykoch. Ponúknutím softvéru ako dôkazu je dôle¾ité, aby bol obraz k dispozícii ka¾dému, kto by mohol pomôc» s prácou alebo dr¾aním mobilného zariadenia. V opaènom prípade sa leví podiel príjemcov len zriedka dozvie o takejto aplikácii, ak nechápe, èo poskytuje. Ako vidíte, väè¹ina pou¾ívateµov webu hµadá reklamu jednoduchým jazykom.Preto èím rozsiahlej¹ie je výber dokumentácie z hµadiska jazykového variantu, tým je zisk z predaja výrobkov. Nikto, preto¾e niè nekupuje v tme, a predtým, ne¾ urobí rozkaz, odhalí sa v správe, v súèasnej dobe aj s dokumentáciou. Najmä v prípade, ¾e program musí spåòa» vysoké po¾iadavky, dôkaz o spôsobe in¹talácie.