In vitro poznan poznak

Valgus 2 in 1Valgus 2 in 1 - Cesta k krásnym nohám bez halukov!

Oplodnenie in vitro zahàòa kombináciu vajíèok a spermií mimo tela ¾eny. Pomocou in vitro odstránenia mô¾u vyu¾íva» páry, ktoré sú vydaté alebo spadajú do neformálnych vz»ahov.Indikácie in vitro sú:1. zní¾ené parametre spermií (bez ohµadu na dôvod,2. neschopnos» indukova» ovuláciu,3. ob¹trukcia vajíèkovodov,4. endometrióza,5. zlyhanie pri pou¾ití rôznych foriem asistovanej reprodukcie,6. Neschopnos» urèi» príèiny neplodnosti.Jednou z najvhodnej¹ích kliniky neplodnosti v Poµsku je in vitro krakowská klinika.Priebeh lieèby je rozdelený na chvíµu.Prvá náv¹teva je indikovaná pre oboch partnerov, mala by by» pripravená v¹etka lekárska dokumentácia lieèby neplodnosti. Na takejto náv¹teve sa uskutoèní lekársky prieskum a vy¹etrenie ¾eny. Mu¾ dostane odporúèanie pre podrobné vyhµadávanie.Pri iných náv¹tevách lekár na základe výsledkov výskumu zvolí metódu oplodnenia in vitro. Ak potrebuje túto polo¾ku, objednáva si ïal¹ie podrobné skúsenosti.V ïal¹ej väè¹ine musí ¾ena podstúpi» hormonálnu stimuláciu. Úèelom tohto vynálezu je zvý¹i» poèet dospelých oocytov. Doktor objednáva ultrazvuk a vy¹etrenia, na základe týchto úèinkov urèuje dátum zberu oocytov na oplodnenie in vitro.V stanovenom èase sa pacientka nedostaví na kliniku. Je to asi 15 minút pod anestéziou. A partner komunikuje a na kliniku v predmete uvedenia spermie do ¹peciálne pripraveného bytu na klinike.V laboratóriu sa ¹es» zo v¹etkých zhroma¾dených oocytov dostane do styku so spermiou. Posledným spôsobom sa vytvárajú embryá.Oplodnené oocyty sa nachádzajú v inkubátore, kde majú správne podmienky na rast.Hnojenie »ahá 1 alebo 2 embrya a tie¾ do dutiny maternice, aby mohli hniezdo tam.Pacient po oplodnení musí ís» pokojným spôsobom ¾ivota. Viac sexuálnej abstinencie sa podáva a¾ do vykonania tehotenských testov. Po 12 dòoch sa pacient hlási na kliniku ako test na stanovenie hladiny HCG, ktorý potvrdzuje tehotenstvo.