Hodnotenia povodooveho rizika

Potreba vypracovania hodnotenia rizika výbuchu a materiálu proti výbuchu platí pre jednotky, v ktorých mô¾e kniha s horµavým obsahom vytvára» nebezpeènú výbu¹nú zmes a vytvára» nebezpeèenstvo výbuchu v pracovnom dome. Mnoho zahranièných spoloèností ponúka komplexnú pomoc pri vývoji ochrany pred výbuchom, t. J. Ochranou proti explózii v priemyselných èastiach.

Pou¾ívanie kµúèovými alebo uklada» látky, ktoré mô¾u pracova» so vzduchom výbu¹nú atmosférou, ako sú plyny, kvapaliny, pevných látok s veµkou mierou fragmentácie - prach, musí spåòa» posúdenie rizika výbuchu, s uvedením oblasti v nebezpeèenstve výbuchu. Mal by tie¾ vytvori» v paláciách a vonkaj¹ích oblastiach vhodné zóny nebezpeèenstva výbuchu spolu s vytvorením grafickej klasifikaènej dokumentácie a oznaèova» faktory, ktoré mô¾u v nich zapríèini» vznietenie.

cieµ:Vykonajte hodnotenie a vytvorte dokument na ochranu pracoviska pred výbuchom. Úèelom vytvorenia skutoènosti je uspokojenie právnych po¾iadaviek a zní¾enie rizika výbu¹nej atmosféry na pozadí práce.

Spôsob výkonu slu¾by:Pracoviská, v ktorých sa mô¾e vyskytnú» výbu¹né prostredie, sa vyhodnotia so stratou v priestore výbuchu.

Ochrana pred výbuchom a ochrana pred výbuchom:Ïal¹ím krokom bude urèenie zdrojov zapálenia podµa iného zoznamu: teplé povrchy, plamene, spaµovanie èastíc a plynov, iskry sú mechanické, elektrické stroje, bludných prúdov a katodická ochrana proti korózii, statická elektrina, exotermické reakcie, mo¾nos» blesku, elektromagnetické vlny rádiové frekvencie, ultrazvuk, ionizujúce ¾iarenie, kompresia adiabatická, a dokonca aj rázové vlny, vrátane spontánnym vznietením prachu. Pri urèovaní úspech vyskytne výbu¹né prostredie, bude treba skontrolova», èi je zariadenie a prostriedky ochrany pre v¹etky pracovné prostredie, kde sa mô¾e vyskytnú» výbu¹né prostredie, sú porovnané so zodpovedajúcimi triedami pre oblasti s nebezpeèenstvom výbuchu.