Gastronomicke vybavenie poznan

Vo vlastných domoch mô¾ete èasto nájs» profesionálne gastronomické zariadenia pou¾ívané v re¹tauráciách. Prípad mô¾e by» viac a viac módne krájaèe. Ako zlep¹ia dennú funkciu v kuchyni?

Viac èasuVlastnos» zo ¹peciálneho krájaèa výrazne zni¾uje èas prípravy jedál. Namiesto toho, aby ste vybrali v¹etky stupne mäsa, syra alebo chleba, staèí pou¾i» aktuálne zariadenie, ktoré potrebujete. Vïaka nemu bude ma» ranné sendvièe dvakrát menej èasu, ne¾ sa pozrie» obvyklým spôsobom. Príprava sendvièov pre v¹etky rodiny sa prejaví za jasnej¹iu silu, ale nebude to vy¾adova» dobré usporiadanie ako len pár okamihov.

Goji cream

presnos»Krájaèe nakupujú prísny spôsob, ako zní¾i» prísady, ktoré potrebujeme. Stáva sa, ¾e existuje rezaèka, ktorá spôsobuje a reguluje hrúbku plátkov. Tak¾e zále¾í na na¹ej kreativite a potrebuje, èi pokrmy, ktoré organizujeme, budú hrubé alebo tenké. Táto presnos» ovplyvòuje estetiku riadu. U¾ ¾iadne nerovnomerne nakrájané, nevzhµadné sendvièe. Vïaka pou¾itiu krájaèky budú v¹etky èlánky, ktoré vydávame, urobené, akoby ste boli profesionálny ¹éfkuchár.

príchu»Existujú produkty, ktorých krájanie nám niekedy mô¾e spôsobi» veµa problémov. Tvrdý syr alebo niektoré druhy zeleniny èasto nechodia, aby ich nakrájali na dlhé plátky. V úspechu mnohých jedál chu» závisí len od hrúbky ich prvkov. To isté platí pre prípravu mäsa. Krájaèe umo¾òujú rezanie mäsa, vrátane kostí, intenzívnej¹ím spôsobom, ktorý je oveµa citlivej¹í ako v prípade starých metód. Èo je skvelé, mäso nakrájané na krájadlo stráca oveµa menej vody, èo je ¹»avnaté a dokonalé.

pohodlieMô¾eme nakrája» takmer v¹etky výsledky potravín: syr, mäso, mäso, zeleninu. Vïaka tomu mô¾eme µahko pripravi» polievky, druhé jedlá a ¹aláty. Bohu¾iaµ budeme musie» investova» do katalógu komplikovaných no¾ov na syry a telá. Je rovnako µahké odreza» tvrdú kos» a celozrnný koreò pomocou krájaèa.