Fiskalna tlaeiareo pre 2 poeitaee

Elzab fi¹kálne tlaèiarne sú nástroje pou¾ívané v podnikoch. Vidia príjmy z maloobchodného predaja produktov. Pou¾ívanie tejto tlaèiarne zohµadòuje úèel dane z príjmu a zúètovania DPH. Ak chcete tlaèiareò pou¾íva» v súlade so zákonom, je potrebné schválenie. Fiskálna tlaèiareò nemô¾e fungova» bez pripojenia k poèítaèu, táto funkcia ju odli¹uje od pokladnice. Jeho úlohou je registrova» príjmy v poèítaèi a vytlaèi» ich.

Táto tlaèiareò zvyèajne pou¾íva konektory RS-232 a USB. Program so schválením nie je urèený na prevádzku tlaèiarne. Zobrazuje sa na webovej stránke výrobcu tlaèiarne & nbsp; V súèasnosti modely fi¹kálnej tlaèiarne, ktoré sú schválené na úèely v poµskom ¹táte, pou¾ívajú port RS-232 ako dôle¾itý komunikaèný port. Na rozdiel od toho sú porty USB umiestnené takým spôsobom, ¾e v prevádzkovom re¾ime sú urèité virtuálne sériové porty. Predajcovia, ktorí pou¾ívajú fiskálnu tlaèiareò, pova¾ujú úlohu za vykonanie fi¹kálnej dennej správy. Tento prehµad sa ulo¾í do neopraviteµnej fiskálnej pamäte tlaèiarne. Fiskálna tlaèiareò uznáva úlohu tlaèe fi¹kálnych potvrdení pre zákazníkov v supermarkete aj na kontrolnom kotúèi. Kópie kotúèov sú archivované. Po predaji výrobku musí by» zákazníkom poskytnutý daòový doklad. Kópie fi¹kálnych listov si ¾elá, aby ¾ena ponechala výrobok 5 rokov. Mo¾né je viac ukladania kópií dokumentov vytlaèených na webovej stránke v poèítaèi. Finanèná tlaèiareò je úplne populárna na pou¾itie. Kartón na tlaèiareò obsahuje pokyny, ktoré na konci ilustrujú osobu, ako ju pou¾íva». Nevýhodou finanèných tlaèiarní je, ¾e vytlaèené doklady nie sú perfektné formy, preto¾e po krátkom èase sa z nich vytlaèí vytlaèené písmená. V súlade so zákonom ministra financií zo 14. marca 2013 (vestník zákona, bod 363 v podstate pokladnice, je potrebné pracova» na technických kontrolách fi¹kálnych zariadení najmenej ka¾dé 2 roky. Daòovníci s DPH mô¾u po¾iada» o daòovú úµavu na fiskálnej tlaèiarni.