Fi kalna pokladnica wikipedia

Zavedením nových re¹triktívnych po¾iadaviek týkajúcich sa registraèných pokladníc sú malé podniky povinné ich pou¾íva». Ka¾dá spoloènos», ktorej roèný príjem presahuje 20 000 PLN sa vy¾aduje na registráciu na fi¹kálnom zariadení.

V prípade, ¾e sa èinnos» zaèala v priebehu roka, peòa¾ný limit, na ktorý je osoba oslobodená od vedenia evidencie prostredníctvom pokladnice, sa vypoèíta v pomere k vý¹ke podnikateµskej èinnosti za celý rok.V tomto systéme sú niektoré malé kancelárie nútené èerpa» z registraèných pokladníc. V takýchto prípadoch jednoducho nie je výhodné kupova» veµké, komplexné registraèné pokladnice, preto¾e vlastníci takýchto spoloèností hµadajú úspory vo v¹etkých fázach. Fi¹kálne registraèné pokladne v Krakove ponúkajú zariadenia urèené ¹peciálne pre mladých podnikateµov. V aktuálnej zlo¾ke musí podnikateµ prejs» na výskum, èo oèakáva z registraènej pokladnice az akých dôvodov bude táto suma pou¾itá. Ponuka týchto súm je dokonca rozsiahla. Majiteµ znaèky sa zaoberá tým, èo chce. Takéto registraèné pokladne sa vyznaèujú malým mno¾stvom a men¹ou funkènos»ou. Ceny sa pohybujú od niekoµkých stoviek zlotých do pribli¾ne jedného a pol tisíc. Na trhu sú mobilné kasína, ktoré je mo¾né spotrebova» v podmienkach predaja v prirodzenom priestore, kde sa predávajúci musí neustále pohybova», ale existujú aj tie, ktoré sú napísané v charaktere prijímania v miestnostiach, kde si mô¾ete nastavi» takúto pokladnicu. V prípade hlavných, výrobca èasto udáva správnu teplotu, v ktorej mô¾e mno¾stvo pracova», preto¾e sa nemô¾e pou¾íva» pri mimoriadne vysokých teplotách mrazu. Takéto registraèné pokladne majú v prípade da¾ïa vodotesné klávesnice.

Fond urèený pre priemerných podnikateµov má malý potenciál. Podobne ako ka¾dá pokladnica vytvára aj duplikát pokladnièných dokladov, ktoré by sa mali prevzia» na konci vkladu v pokladnici. V prípade tých najmen¹ích sú elektronické kópie be¾ne implementované tak, aby boli veµkosti pokladní kompaktné. V dlh¹ích mno¾stvách je tie¾ mo¾nos» tlaèe duplikátu na iný kotúè papiera.

V týchto registraèných pokladniach sú funkèné tlaèidlá a mo¾nos» ulo¾enia základne tovaru. Tieto rozsiahle pokladnice mô¾u by» postavené s poèítaèom, prepojené èítaèky èiarových kódov alebo elektronické váhy. Tie¾ je mo¾né integrova» pokladnicu s platobným terminálom. Vïaka týmto µuïom si dokonca aj stredne veµké spoloènosti mô¾u dovoli» vies» záznamy o predaji.