Enova a aps

Softvér Enova formovala skupina odborníkov. Najlep¹í dizajnéri, programátori a testeri v priebehu rokov neúnavne pracovali na tom, aby produkt priniesli k dokonalosti. Ich dokonalos» je tie¾ dlhoroènou úzkou spoluprácou s klientmi, ktorí mô¾u èaka» na podporu 24 hodín denne sedem dní v tý¾dni. V¹etci mu¾i sú lieèení samostatne. Príjemná a úzka spolupráca umo¾nila vyvinú» softvér tak, aby sa stal èoraz kraj¹ím a praktickej¹ím, aby na trhu IT nemal jednoduché.

Softvér Enova Kadry a P³ace je softvér, ktorý efektívne podporuje správu zdrojov, ktoré sú u¾itoèné v ka¾dej spoloènosti. Zamestnáva kancelárie s niekoµkými a¾ niekoµkými tisíckami zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s veµkou µahkos»ou a efektivitou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµského práva. Èo sa týka záznamov o personálnych údajoch, výpoètu ZUS, daní, miezd alebo nemocenských dávok. Softvér je dáta pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u vydr¾a» okrem iného zamestnanci predstavenstva, úètovné kancelárie, spoloènosti poskytujúce slu¾by z oddelenia práce alebo personálne záznamy, ako aj zamestnanci oddelenia µudských zdrojov a miezd.

Stojí za to dôverova» spoloènosti s dlhoroènými skúsenos»ami. Softvér Enova HR a Wages pre rast si tie¾ mô¾ete jednoduch¹ie spravova» známou spoloènos»ou. Program poskytuje výhodu v oblasti zlep¹ovania procesov riadenia µudských zdrojov, výkonnosti systému, zni¾ovania rizika chýb, automatizácie procesov, rýchleho a intuitívneho uvedenia v¹etkých informácií o zamestnancoch. Softvér ¹etrí èas v personálnom oddelení a pomáha oddeleniu v »a¾kostiach jeho èastej práce. Program zaruèuje úplnú zhodu so v¹etkými pravidlami a zákonnými podmienkami, ktoré sa nachádzajú v celej na¹ej krajine.

Vyberte softvér Enova HR a mzdy a navrhnite, aby pracovníci oddelenia IT zodpovedali za dvadsa»¹tyri dní denne sedem dní v tý¾dni. Pomô¾u vám pri in¹talácii, konfigurácii a otvorení softvéru, príprave firemného IT systému pre knihu s programovým centrom.