Dotacii na rozvoj fora

Subiekt Ignacy Rzecki mal v¹etky na¹e práce v napísanej cache. V tom, v ktorom hovoril o predajných záznamoch. Jeho obchod v¹ak nemal len tovar a materiály, ako napríklad malý automobilový veµkoobchod, kde samotné brzdové kotúèe mô¾u ma» niekoµko desiatok typov. Písanie v poznámkovom bloku nevyrie¹i problémy moderného podnikateµa, najmä ak máme veµmi originálnu skladovaciu techniku, ktorá je vysokým skladovacím skladom. Ako sa vysporiada» s týmto formulárom?

Comarch, jeden z najpravdepodobnej¹ích vývojárov softvéru na domácom trhu a predávaný program akcií WMS, prichádza s radou. Je to ú¾asný a ïaleko pokroèilý erp softvér, ktorý uµahèuje zaznamenávanie ulo¾ených dokumentov a materiálov. Je zalo¾ený na dvoch moduloch - Comarch WMS Management a Comarch WMS Magazynier, ktoré spolu dokonale spolupracujú a zároveò majú vynikajúce rie¹enie pre prevádzku skladu na vysokej úrovni.

Prvý modul je základom plánu a umo¾òuje vytvori» digitálnu verziu èasopisu. Takáto elektronická kon¹trukcia, presne zodpovedá na¹ej aktuálnej verzii, umo¾òuje priestor pre dané výrobky, police a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme vytvori» dispozície pre skladníkov, definova» základné hodnoty a veµké stavy, nastavi» významy pre urèitý tovar. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením skladovej ruky. To vám dáva mo¾nos» pódia prijímania a vydania, tlaè potrebných dokumentov a dokonca aj ¹títky. Ide samozrejme o doplnenie základnej úlohy predaja, presúvania, nákupu a inventarizácie tovaru. Tento prvok akceptuje pokyny zamestnávateµov, èo zjednodu¹uje celý proces riadenia skladu.

Skladový program WMS zaruèuje plnú integritu s Comarch ERP, av¹ak niektoré prvky oboch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca na stave obchodných dokladov a bez historických údajov umo¾òuje oddeli» skladové a úètovné operácie.