Dotacie na rozvoj podnikania v roku 2014

CNC frézovanie je definované ako obrábací proces, pri ktorom sa od obrobku odkazuje ¹pecifická skupina materiálov. V èase frézovania sa uskutoèòujú najni¾¹ie materiálové triesky. Existuje veµa strojov na posúvanie, ktoré sa vyrábajú s urèitou rýchlos»ou posuvu. Stroje sú tie¾ oznaèované ako frézy. Najèastej¹ie sa mô¾ete stretnú» s klasickými frézami a technikou frézovania na rezaèke.Metóda frézovania cnc je zalo¾ená na poèítaèovej kontrole zariadenia.

https://neoproduct.eu/sk/grey-blocker-efektivny-sposob-zastavenia-sednutia/Grey Blocker Efektívny spôsob zastavenia šednutia

Je charakterizovaná tromi základnými typmi frézovania: súbe¾nými, vedúcimi a vrúbkovanými.Poèas frézovania èelných plôch je os otáèania rovnobe¾ná s povrchom, ktorý sa spracováva. Pozdå¾ obvodu kolesa sú rezné zuby, z ktorých v¹etky pracujú nezávisle. V prípade obrábania rotujúcich plôch sú frézy oddelené od rovných alebo ¹pirálových zubov.Koniec frézovania znamená, ¾e fréza je zvá¾ená vo vretene. Os otáèania je kolmá na obrábaný povrch. Obrábanie sa uskutoèòuje cez hrany tváre frézy.Pri frézovaní tváre sa fréza otáèa vertikálne pozdå¾ opracovaného povrchu. V prípade spracovania ¹ikmých povrchov je fréza urèite niekoµko naklonená. Je mo¾né súèasne stroj (reza» na koncoch ihneï ako fréza má ozubenie tváre.Vzhµadom na typ výrobku, ktorý sa má spracova», sa odporúèajú rôzne frézovacie zariadenia. Frézy na èelné sklo rezané boène a dopredu. Kotúèové no¾nice na bokoch. Na kruhovej li¹te, ktorá sa strieda v drá¾ke, sú ¹ikmé zuby. Vïaka tomu je pravdepodobná dobrá evakuácia èipov. U hranatých no¾ov sú rezné hrany nastavené v rôznych uhloch.